Are you the publisher? Claim or contact us about this channel


Embed this content in your HTML

Search

Report adult content:

click to rate:

Account: (login)

More Channels


Channel Catalog


  ชมรมแพทย์ชนบทส่งจดหมายเปิดผนึกถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขขอให้กระทรวงสาธารณสุขมีจุดยืนเพื่อปกป้องประชาชนจาก พ.ร.บ.จีเอ็มโอ

   
  27 พ.ย. 2558 ชมรมแพทย์ชนบทส่งจดหมายเปิดผนึกถึง ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขขอให้กระทรวงสาธารณสุขมีจุดยืนเพื่อปกป้องประชาชนจาก พ.ร.บ.จีเอ็มโอ โดยมีรายละเอียดทั้งหมดดังต่อไปนี้
   
  จดหมายเปิดผนึกถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558
  เรื่อง ขอให้กระทรวงสาธารณสุขมีจุดยืนเพื่อปกป้องประชาชนจาก พ.ร.บ.จีเอ็มโอ
  เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร
   
  ด้วยพระราชบัญญัติความปลอดภัยทางชีวภาพ พ.ศ. .... หรือ พรบ.จีเอ็มโอ ได้ผ่าน ครม.แล้วในวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2558 นี้ซึ่งไม่น่าแปลกใจนักเพราะมีความพยายามของทุนการเกษตรยักษ์ใหญ่ในการผลักดันมายาวนานนับสิบปี แต่ที่น่าแปลกใจคือ  กระทรวงสาธารณสุขซึ่งดูแลสุขภาพของประชาชน ไม่มีการให้ความเห็นใดๆในขั้นตอนปกติก่อนออกมาเป็นกฏหมายที่ต้องมีการถามความเห็นของแต่ละกระทรวง ทั้งๆที่เป็นที่รับรู้ในสังคมและวงวิชาการว่า พืชและสัตว์ตัดแต่งพันธุกรรมไม่น่าจะปลอดภัยต่อสุขภาพในระยะยาว แต่กระทรวงสาธารณสุขกลับเพิกเฉยไม่มีแม้ความเห็นบรรทัดเดียว เพื่อทักท้วง หรือให้ข้อสังเกต หรือขอแก้ไขสาระให้รัดกุม
   
  ทั้งนี้ข่าวจากที่ประชุม ครม.ระบุชัดว่า “คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยทางชีวภาพ พ.ศ. .... ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอและให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง โดยให้รับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงาน ก.พ.ร. และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไปประกอบการพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป” นี่คือหลักฐานว่า สธ.หายไปการทำหน้าที่การปกป้องสุขภาพประชาชน
   
  การตัดแต่งดัดแปลงพันธุกรรมนั้นมีความเสี่ยงอย่างมากที่จะส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในระยะยาว ยีนที่ตัดแต่งโดยมนุษย์ ที่มีการนำส่วนของยีนของไวรัสหรือแบคทีเรียมาใส่เข้าไปในพืชหรือสัตว์ อาจสร้างหายนะได้ในระยะยาว และที่สำคัญเมื่อมีการผสมพันธุ์ของพืชหรือสัตว์จีเอ็มโอกับพืชหรือสัตว์พื้นถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติ ก็ย่อมจะเกิดการปนเปื้อนทางพันธุกรรมที่ไม่ต่างจากการเปื้อนกัมมันตรังสี ที่ยีนปนเปื้อนนี้จะคงอยู่ในสายธารพันธุกรรมอีกนับพันนับหมื่นปี
   
  ในปี 2550 สมัยที่ นพ.มงคล ณ สงขลา เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ก็มีความพยายามผลักดัน พรบ.จีเอ็มโอนี้เข้า ครม.แล้ว แต่ในสมัยนั้น รัฐมนตรีมงคล ณ สงขลา มีจุดยืนที่ชัดเจนมากว่ากระทรวงสาธารณสุขต้องปกป้องสุขภาพประชาชนเหนือผลประโยชน์ทางการค้า จึงคัดค้านอย่างเต็มด้วยหลักวิชาการ จน พรบ.ไม่สามารถผ่าน ครม.ได้ ในครั้งนั้น ครม.เพียงอนุญาตให้กระทรวงเกษตรฯ “เตรียมความพร้อมในการขยายการทดลองวิจัยพืชดัดแปลงพันธุกรรมออกไปในระดับการทดลองของทางราชการได้ โดยให้ระบุพื้นที่และชนิดของพืชให้ชัดเจนรวมทั้งมาตรการในการควบคุมอย่างเข้มงวด พร้อมทั้งศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงพื้นที่ที่จะทำการทดลอง ตลอดจนจัดทำให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฯลฯ ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา 67 ก่อน ทั้งนี้ในการศึกษาควรมีการศึกษาโดยใช้กระบวนการแบบบูรณาการและการมีส่วนร่วมเพื่อให้ได้ข้อยุติเป็นความเห็นร่วมกันแล้วจึงเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติในแต่ละพื้นที่ต่อไป”
   
  ซึ่งหมายความว่าในครั้งนั้น ครม.อนุญาตเพียงให้กระทรวงเกษตรเปิดแปลงวิจัยรายพื้นที่เท่านั้น อีกทั้งยังต้องมีการศึกษา EHIA หรือศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และจัดการรับฟังความเห็นประชาชน ประดุจเป็นโครงการที่อาจส่งผลกระทบรุนแรงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 67 หากศึกษาแล้วเป็นรายพื้นที่แล้วพบว่าไม่มีผลกระทบก็ให้ทำได้ ซึ่งเป็นจุดยืนที่ถูกต้องที่สุด
   
  แต่ในปี 2558 ในสมัยที่ท่านเป็นรัฐมนตรี กลับไม่มีจุดยืน ไม่มีความเห็น ไม่ออกมายืนนำเพื่อปกป้องผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนจาก พรบ.จีเอ็มโอ  ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าผิดหวัง
   
  ชมรมแพทย์ชนบทจึงขอเรียกร้องต่อรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข ให้ทบทวนจุดยืนต่อ พรบ.จีเอ็มโอนี้ และใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการผลักดันให้มีการศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) และเปิดให้มีกระบวนการในการมีส่วนร่วมในการรับฟังความคิดเห็น แห่งชาติ  เฉกเช่นข้อเสนอในสมัยรัฐมนตรี นพ.มงคล ณ สงขลา ก่อนที่ ร่าง พรบ.ดังกล่าวจะเข้าหรือไม่เข้าสู่ขั้นตอนของสภานิติบัญญัติต่อไป
   
  ประชาชนคนไทยคาดหวังบทบาทของรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขในการปกป้องสุขภาพประชาชน
   
  ด้วยความเคารพนับถือ
   
  นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ
  ประธานชมรมแพทย์ชนบท
  ติดตามความเคลื่อนไหวของ ประชาไท ทางอีเมล คลิกอ่าน http://goo.gl/8xIcV หรือเฟซบุ๊ค http://fb.me/Prachatai

  27 พ.ย. 2558 บีบีซีไทย - BBC Thaiรายงานว่า Swedwatch และ Finnwatch ของสวีเดน ได้เผยแพร่รายงานเมื่อวันพุธที่ 25 พ.ย.ที่ผ่านมา เจาะปัญหาการใช้แรงงานในโรงงานผลิตเนื้อไก่เพื่อส่งออกของไทย ชี้มีการละเมิดสิทธิคนงานซึ่งเป็นคนต่างชาติ กัมพูชาและเมียนมาอย่างหนักไม่ว่าจะตามกฎหมายไทยหรือตามมาตรฐานระหว่างประเทศ ขณะที่ปลายทาง ธุรกิจนำเข้าในสวีเดนก็ไม่กระตือรือร้นในการทำตามคำแนะนำให้วางเงื่อนไขในการดูแลสิทธิคนงานไว้ในการทำธุรกิจ ด้านผู้ส่งออกไทยยืนยันทำตามกฎหมาย หากจะมีปัญหาก็อยู่ในส่วนของนายหน้า
   
  รายงานเรื่อง Trapped in the kitchen of the world: the situation for migrant workers in Thailand’s poultry industry. จัดทำโดย Swedwatch ที่เป็นกลุ่มตรวจสอบการทำงานของภาคธุรกิจสวีเดนในต่างประเทศ และ Finnwatch ซึ่งจับตาการแสดงความรับผิดชอบของธุรกิจ รายงานเป็นผลจากการสัมภาษณ์แรงงาน 98 คนมีทั้งหญิงและชายจาก 6 โรงงานของ 4 กิจการส่งออกเนื้อไก่ของไทย
   
  รายงานระบุว่า เมื่อไม่นานมานี้สวีเดนซึ่งเป็นผู้นำเข้าเนื้อไก่รายใหญ่จากไทย ได้เริ่มประกาศใช้ “แผนปฏิบัติการระดับชาติสำหรับธุรกิจและสิทธิมนุษยชน” หรือ National Action Plan for Business and Human Rights แผนนี้คาดหวังให้กิจการของสวีเดนทำธุรกิจโดยเคารพสิทธิมนุษยชนและทำตามคำแนะนำของสหประชาชาติในเรื่องธุรกิจและสิทธิมนุษยชน United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP) ซึ่งเป็นที่มาของการที่ Swedwatch เข้าตรวจสอบการทำงานของธุรกิจสวีเดนในการค้าขายกับคู่ค้าคือไทยที่ป้อนสินค้าให้ว่าเป็นไปตามมาตรการที่วางไว้หรือไม่
   
  แรงงานทั้งหมดที่ถูกสัมภาษณ์บอกว่า หนังสือเดินทางของพวกเขาและใบอนุญาตทำงานล้วนถูกนายจ้างหรือนายหน้ายึดไว้ แต่ละคนมีหนี้สินผูกพันในระดับต่างๆกันไปอันเนื่องมาจากการเรียกเก็บค่านายหน้าซึ่งถือว่าผิดกฎหมายรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไม่มีใครได้ประกันสุขภาพแม้ว่าจะมีการหักเงินจากเงินเดือนของคนงานก็ตาม นอกจากนี้ยังมีคนงานในโรงงานบางแห่งบอกว่ามีการใช้แรงงานเด็ก บางคนอายุ 14 ปีก็มี ซึ่งถือว่าผิดกฎหมายแรงงานของไทยเอง การเก็บเอกสารของพวกเขาเอาไว้ก็ทำให้คนงานเหล่านี้ขาดอิสระ เดินทางได้ยาก หากทำก็มีความเสี่ยงสูงที่จะถูกเจ้าหน้าที่เรียกเก็บเงินเพราะไม่มีเอกสารสำคัญ รายงานบอกว่า โรงงานทุกแห่งที่ศึกษามีการละเมิดแรงงานในระดับต่างๆกันไป และมีการใช้ความรุนแรงโดยผู้คุมคนงานและนายหน้า ซึ่งขัดทั้งต่อกฎหมายไทยและกฎหมายระหว่างประเทศ การเอารัดเอาเปรียบและทำร้ายคนงานทั้งหมดนี้ทำให้คนงานแต่ละคนอยู่ในสภาพอับจนและไม่มีทางไป
   
  รายงานบอกว่าวิธีการละเมิดหลายอย่างเมื่อตรวจสอบกับข้อบัญญัติขององค์การแรงงานระหว่างประเทศแล้วพบว่าทำให้พฤติกรรมการนำคนมาจ้างงานนี้เข้าข่ายการลักลอบขนคนเข้าเมืองเพื่อนำมาฉวยประโยชน์ใช้แรงงาน
   
  อีกด้านรายงานของ Swedwatch และ Finnwatch บอกว่า ธุรกิจนำเข้าไก่ของสวีเดนเองก็ละเลยไม่ดูแลสิทธิคนงาน นำเข้าโดยไม่ตั้งเงื่อนไขกับผู้ผลิตเพื่อให้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติของรัฐบาลและยูเอ็น มีเพียงรายเดียวเท่านั้นที่ทำตามคือ บริษัท Axfood ที่บรรจุข้อแนะนำในการปฏิบัติ UNGP เข้าไว้ในแผนการจัดหาสินค้าซึ่งก็เพิ่งทำเมื่อปีที่แล้วนี้เอง 
   
  ในเนื้อหาของรายงานส่วนที่อาจกล่าวได้ว่าจะมีผลให้มีการสนับสนุนการเข้มงวดแก่ผลิตภัณฑ์ต่างชาติมากขึ้น คือส่วนที่ระบุว่า การแยกผลิตภัณฑ์จากภายนอกอียูออกจากผลิตภัณฑ์ภายในทำได้ยากมาก โดยรายงานบอกว่า ผลของการสำรวจโดย Swedwatch ที่สำรวจเครือข่ายซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ที่สุด 5 ราย มีรายหนึ่งบอกว่า ได้ใช้เนื้อไก่จากไทยแต่ไปบรรจุหีบห่อใหม่ในชื่อของตัวเอง ผู้ค้าปลีกอีกหลายรายก็มีเนื้อไก่จากไทยผสมผสานในผลิตภัณฑ์ไก่ในชื่อที่ไม่ใช่ของตนเอง รายงานระบุว่าผลการสำรวจทำให้เห็นชัดว่า แม้แต่สินค้าที่เขียนว่ามาจากอียูก็ยังอาจจะมาจากประเทศที่สามเช่นไทยก็ได้ ทำให้ยากจะบอกได้ว่าสินค้าจากไทยเข้าไปยังตลาดเช่นสวีเดนปีละเท่าไหร่แน่ 
   
  รายงานดังกล่าวนี้ได้รวมเอาคำชี้แจงจากบริษัทผู้ผลิตเนื้อไก่ของไทย 4 รายเข้าไว้ด้วย โดยมีการสอบถามหลายเรื่อง ประเด็นใหญ่ๆคือเรื่องของการเก็บเงินค่านายหน้า การยึดเอกสาร การข่มขู่ทำร้ายคนงานโดยซูเปอร์ไวเซอร์ในโรงงาน ในเรื่องของการเก็บค่านายหน้า เจริญโภคภัณฑ์หรือซีพีตอบว่าขณะนี้บริษัทแก้ปัญหาด้วยการจ้างตรงเพื่อไม่ให้คนงานถูกเอาเปรียบ แต่เนื่องจากเป็นนโยบายใหม่ อาจมีคนที่ยังไม่รู้ ส่วนเรื่องว่ามีการข่มขู่คนงานนั้น บริษัทจะเฝ้าระวังไม่ให้มีปัญหานี้เกิดขึ้น สำหรับเรื่องที่คนงานบ่นว่าไม่ได้รับการประกันภัย บริษัทบอกว่าต้องจ่ายเงินเข้าระบบ 90 วันก่อนจึงจะได้รับบัตร แต่ในระหว่างนั้นก็ยังถือว่าได้รับการคุ้มครอง
   
  ซีพีและสหฟาร์มต่างระบุว่า การเก็บเอกสารคนงานนั้นทำเฉพาะเวลาที่จะนำไปต่อใบอนุญาตให้กับคนงานซึ่งสหฟาร์มระบุว่า ต้องใช้เวลาถึง 105 วัน ขณะที่ซีพีบอกว่า 90 วัน แต่ต้องบวกเวลาในการรวบรวมและส่งเรื่องซึ่งกินเวลาเกือบ 20 วัน พวกเขาปฏิเสธว่าไม่เคยเรียกเก็บเงินจากคนงาน 
   
  ผู้ทำรายงานมีคำถามถึงเซนทาโก้/สกายฟูดอ้างที่คนงานบอกว่าต้องจ่ายเงินค่าคุ้มครองให้นายหน้า 1,000 บาท ซึ่งได้รับคำตอบว่าเป็นเงินที่ผู้บริหารส่วนท้องถิ่นเรียกเก็บเป็นค่าขยายพื้นที่การทำงาน นอกจากนั้นอีกหลายเรื่องบริษัทต่างๆเช่นเซ็นทาโก้ และสหฟาร์มต่างชี้แจงว่าไม่ใช่ความรับผิดชอบของบริษัทแต่เป็นเรื่องระหว่างซับคอนแทรคเตอร์หรือผู้เช่าเหมาช่วงกับคนงาน เช่นการยึดสมุดบัญชีคนงาน การเรียกเก็บเงินพิเศษ กับคำถามเรื่องมีการจ้างแรงงานเด็กอายุต่ำกว่า 15 สหฟาร์มและแหลมทองต่างปฎิเสธ ในเรื่องของการทำร้ายหรือใช้ถ้อยคำรุนแรงกับคนงาน ผู้ผลิตรายใหญ่ๆต่างบอกว่า มีการอบรมซูเปอร์ไวเซอร์และตรวจสอบเสมอหากมีการกระทำดังกล่าวจะถูกลงโทษ
   
  ผู้ทำรายงานได้ตั้งคำถามเรื่องคนงานบอกว่าไม่มีสัญญาจ้าง บริษัทแหลมทองระบุว่าบริษัทเป็นผู้เก็บไว้เพราะตามกฎหมายไม่ได้กำหนดให้ต้องให้กับลูกจ้าง พร้อมกับปฎิเสธเรื่องอื่นๆที่คนงานกล่าว ไม่ว่าเรื่องบังคับทำงานล่วงเวลา หรือไม่ให้หยุดในบางวัน มีคำถามถึงแหลมทองด้วยว่า คนงานระบุเงื่อนไขการทำงานเช่นห้ามพักเข้าห้องน้ำนานเกินวันละ 15 นาที นานเกินนั้นจะถูกหักเงิน โดยบอกว่าในทุกโรงงานมีห้องน้ำ และคนงานสามารถไปใช้ได้ในระหว่างที่ทำงาน ส่วนเรื่องไม่มีน้ำดื่มที่สะอาดไว้ให้นั้น แหลมทองปฏิเสธว่าไม่จริงแต่ก็บอกว่า พนักงานที่ทำความสะอาดอุปกรณ์ประกอบไม่ค่อยใส่ใจกับเรื่องนี้ดังนั้นเมื่อไม่นานมานี้ได้ตัดสินใจจ้างคนนอกเข้าไปจัดการแทน
  ติดตามความเคลื่อนไหวของ ประชาไท ทางอีเมล คลิกอ่าน http://goo.gl/8xIcV หรือเฟซบุ๊ค http://fb.me/Prachatai

  ตำรวจเร่งสืบสวนติดตามตัวผู้ต้องหาอีก 7 คนในเครือข่ายขอนแก่นโมเดล ส่วนของผู้ต้องหาที่ถูกจับ 2 คน เริ่มให้การซัดทอดไปยังกลุ่มบุคคลที่โพสต์ข้อความกล่าวอ้างหมิ่นสถาบันเบื้องสูงทางโซเซียลมีเดีย ที่หลบหนีอยู่ต่างประเทศ

   
  27 พ.ย. 2558 สำนักข่าวไทยรายงานว่า พล.ต.ต.ชยพล ฉัตรชัยเดช ผู้บังคับการแผนงานอาญกรรมสำนักงานยุทธศาสตร์ เปิดเผยความคืบหน้าคดีขอนแก่นโมเดลว่า นอกจากการจับกุมผู้ต้องหา 2 คนแล้ว ยังมีผู้ต้องหาอีก 7 คน ที่ถูกออกหมายจับและยังหลบหนี ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งส่งเอกสารไปตามด่านตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามจับกุมตัวมาดำเนินคดีตามกฏหมาย ในส่วนของผู้ต้องหาที่ถูกจับ 2 คน เริ่มให้การชัดทอดไปยังกลุ่มบุคคลที่โพสต์ข้อความกล่าวอ้างหมิ่นสถาบันเบื้องสูงทางโซเซียลมีเดีย ที่หลบหนีอยู่ต่างประเทศ หากพบหลักฐานว่ามีผู้เกี่ยวข้องมากกว่า 9 คนนี้ จะยื่นขอศาลออกหมายจับทันที
   
  พล.ต.ต.ชยพล ยังกล่าวถึงสำนวนคดีหมิ่นเบื้องสูงจำนวน 5 สำนวนว่า ได้ส่งไปยังคณะกรรมการตรวจสอบสำนวนที่มี พล.ต.อ.สุเทพ เดชรักษา ที่ปรึกษา สบ.10 เป็นหัวหน้าชุดตรวจสอบแล้ว อยู่ระหว่างรอ พล.ต.อ.สุเทพ ประชุมสรุปสำนวน คาด วันนี้ (27 พ.ย.) จะมีการสรุปสำนวนพร้อมเสนอให้ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พิจารณาลงนามในสำนวน เพื่อส่งต่อให้อัยการศาลทหารต่อไป
   
  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนวนคดีหมิ่นสถาบันเบื้องสูง ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ที่เหลืออีก 7 สำนวน คาดว่า จะสรุปสำนวนส่งกองคดีได้ภายในสิ้นเดือนนี้ (ธ.ค.) แต่หากมีพลเรือน ตำรวจ ทหาร เข้ามาเกี่ยวข้อง ก็จะขอออกหมายจับเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย
  ติดตามความเคลื่อนไหวของ ประชาไท ทางอีเมล คลิกอ่าน http://goo.gl/8xIcV หรือเฟซบุ๊ค http://fb.me/Prachatai

  ทุกๆวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี ถือว่าเป็นวันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรีในระดับสากล ที่คนทั่วโลกยอมรับร่วมกันว่า “จะไม่ทำร้ายหรือนิ่งเฉยต่อการใช้ความรุนแรงต่อผู้หญิงในทุกรูปแบบ”

  ที่มาของวันนี้จากเหตุการณ์สังหารผู้หญิงนักเคลื่อนไหวทางการเมืองชาวโดมินิกัน 3 คน คือ Patria, Maria และ Minerva Mirable ในคืนวันที่ 25 พฤศจิกายน ค.ศ.1961 (พ.ศ.2504) ด้วยเหตุผลทางการเมืองในช่วงนั้น คล้อยหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวจึงมีการรณรงค์เรียกร้องให้มีการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงมาโดยตลอด

  จนในที่สุดเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม ค.ศ.1999 (พ.ศ.2542) องค์การสหประชาชาติ (UN) จึงได้มีมติให้วันดังกล่าวของทุกปีเป็นวันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล และในปีเดียวกันนั้นรัฐบาลไทยก็ได้มีมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2542 กำหนดให้เดือนพฤศจิกายนของทุกปีเป็นเดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี

   29 กันยายน 2558 ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวถ้อยแถลงในการอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ครั้งที่ 70 (UNGA70) ในหัวข้อ “The United Nations at 70 – the road ahead to peace, security and human rights” ตอนหนึ่งว่า 

  “ไทยเป็น 1 ใน 48 ประเทศแรก ที่ให้การรับรองปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration on Human Rights) เมื่อปี ค.ศ. 1948 ซึ่งเป็นเอกสารประวัติศาสตร์ที่วางรากฐานด้านสิทธิมนุษยชนฉบับแรกของโลก และยังได้เข้าไปปฏิบัติหน้าที่สมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Human Rights Council) ระหว่างปี ค.ศ. 2010-2013 โดยได้ดำรงตำแหน่งประธานคณะมนตรีดังกล่าวในช่วงปี ค.ศ. 2010-2011 ซึ่งเป็นโอกาสที่ไทยได้ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมโยงประเทศและกลุ่มประเทศที่มีความเห็นที่แตกต่าง โดยเน้นการไม่เลือกปฏิบัติ การเป็นหุ้นส่วนที่สร้างสรรค์ รวมถึงการส่งเสริมขีดความสามารถในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน”

  “สิทธิมนุษยชนที่ระบุไว้ในปฏิญญาสากล” จึงเป็นคำสำคัญยิ่งที่บ่งบอกถึงสิทธิในการได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายของบุคคลทุกผู้ทุกนามตั้งแต่เกิดมา ไม่ว่าบุคคลนั้นจะอยู่ในชนชั้นใดก็ตาม ไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ เพศ ภาษา การเมือง หรือศาสนา และมีใครมาแย่งชิงเอาสิทธิมนุษยชนไปจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ และแม้ว่ากฎหมายของประเทศนั้นๆจะไม่ยอมรับรองสิทธิมนุษยชน หรือแม้ว่าจะละเมิดสิทธิมนุษยชนก็ตาม ประชาชนของประเทศนั้นก็ยังมีสิทธิมนุษยชนอยู่ เพื่อที่จะมีชีวิตอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี มีเสรีภาพ มีความมั่นคง และมีมาตรฐานการดำรงชีวิตที่เหมาะสมกับความเป็นมนุษย์

  แต่นั้นเอง ณ มุมเล็กๆมุมหนึ่งของประเทศไทย 1 ใน 48 ประเทศแรกที่ให้การรับรองปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน กลับกำลังละเมิดสิทธิมนุษยชนผ่านการ “ล็อคส้วม” ไม่ให้แรงงานหญิงและแรงงานทุกคนในโรงงานแห่งนั้นได้เข้าใช้

  23 พฤศจิกายน 2558 ได้มีการประกาศฉบับหนึ่งเลขที่ Memo HR.016/2015 เรื่องการทำความสะอาดห้องน้ำเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของพนักงาน ลงชื่อโดยนายชินอิชิ นากาโอะ ประธานบริษัทซันโคโกเซ เทคโนโลยี ประเทศไทย จำกัด บริษัทสัญชาติญี่ปุ่น 100 % ซึ่งตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด
  ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ผลิตอุปกรณ์ชิ้นส่วนรถยนต์ที่เป็นพลาสติก ได้แก่ กันชน สปอยล์เลอร์ และชิ้นส่วนตกแต่งภายในรถยนต์ ส่งให้ลูกค้าที่ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของประเทศไทย เช่น โตโยต้า, ฮอนด้า,
  มิตซูบิชิ , เจเนรัลมอเตอร์, นิสสัน, ฮีโน่ , ซูซูกิ, อีซูซุ, ฟอร์ด, มาสด้า, มิโนะรุ, ทากาตะ, เดนโซ่, เอ็นเอชเค ฯลฯ ส่งถึงพนักงานทุกคนในบริษัท

  โดยระบุว่าห้องน้ำของบริษัททั้งในส่วนสำนักงานและในส่วนโรงงานสกปรกและไม่น่าใช้ เป็นแหล่งรวมเชื้อโรคต่างๆ เนื่องจากมีผู้ใช้บริการบางส่วนใช้ห้องน้ำผิดวิธี เช่น เป็นสถานที่สูบบุหรี่ หรือใช้ห้องน้ำเป็นที่ทิ้งขยะ ดังนั้นบริษัทฯจึงแจ้งให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามหมายกำหนดการหรือตารางการทำความสะอาดของแต่ละแผนกที่จะแจ้งให้ทราบต่อไป สำหรับพนักงานที่ฝ่าฝืนประกาศฉบับนี้ บริษัทจะพิจารณาลงโทษตามระเบียบข้อบังคับในการทำงานต่อไป โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558

  อย่างไรก็ตามทางบริษัทฯได้มีมาตรการในเรื่องดังกล่าวนี้อย่างไม่เป็นทางการมาก่อนหน้านั้นแล้ว ไม่ว่าจะเป็น

  - วันที่ 20 ตุลาคม 2558 บริษัทฯได้ล็อคห้องน้ำไม่ไห้พนักงานได้ใช้ โดยอ้างว่าพนักงานที่จะใช้ได้ต้องเป็นคนทำความสะอาดห้องน้ำเท่านั้น ทั้งนี้พนักงานคนใดจะใช้ห้องน้ำต้องไปขออนุญาตจากผู้รับผิดชอบในการถือกุญแจไขห้องน้ำตามที่บริษัทฯมอบหมายก่อน

  - วันที่ 27 ตุลาคม 2558 ได้มีเจ้าหน้าที่จากกระทรวงแรงงานมาปรึกษาหารือร่วมกับนายจ้างและสหภาพแรงงานซันโคโกเซ ประเทศไทย เนื่องจากขณะนี้อยู่ในช่วงระหว่างการเจรจาข้อเรียกร้องที่ยังไม่เป็นที่ยุติระหว่างบริษัทฯกับสหภาพแรงงาน (พิพาทแรงงาน) ทางสหภาพแรงงานฯจึงได้แจ้งปัญหาเรื่องดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ทราบ เจ้าหน้าที่แจ้งว่าได้หารือกับบริษัทฯเรียบร้อยแล้ว และยืนยันว่าจะไม่มีการล็อคห้องน้ำแต่อย่างใด

  - วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558  สหภาพแรงงานฯได้ขออนุญาตประธานบริษัทฯเพื่อขอใช้ห้องน้ำที่แผนกจัดส่ง ระหว่างชี้แจงสถานการณ์พิพาทแรงงานที่เกิดขึ้นในช่วงเย็น โดยบริษัทฯได้อนุญาต แต่พอถึงเวลาดำเนินการจริง พนักงานไม่สามารถใช้ห้องน้ำได้ โดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริษัทฯแจ้งว่า ได้รับคำสั่งจากผู้จัดการฝ่ายบุคคลว่าให้ใช้ได้เฉพาะพนักงานหญิงที่ตั้งครรภ์เพียงเท่านั้น ทำให้สมาชิกสหภาพแรงงานฯต้องไปขออนุญาตบริษัทฯฝั่งตรงข้ามเข้าห้องน้ำแทน

  - วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ได้มีผู้บริหารบางแผนกได้มีการเรียกพนักงานไปพบเพื่อสอบถามกรณีไม่ล้างห้องน้ำตามคำสั่งเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558 และได้แจ้งต่อว่า ถ้าพนักงานคนไหนไม่ล้างห้องน้ำ จะส่งชื่อให้ผู้จัดการฝ่ายบุคคลลงโทษด้วยใบเตือนที่ฝ่าฝืนคำสั่งดังกล่าวนี้

  แม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาสหภาพแรงงานซันโคโกเซ ประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์กรคุ้มครองลูกจ้างที่ถูกต้องตาม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 จำนวนสมาชิกทั้งหมด 653 คน ในจำนวนนี้เป็นผู้หญิง 278 คน และยังตั้งครรภ์ร่วมด้วยอีก 16 คน

  ปัจจุบันมีนายอมรเดช ศรีเมือง เป็นประธาน และนายคำพันธ์ จูมนอก เป็นเลขาธิการ เป็นองค์กรสมาชิกโดยตรงของกลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออก , สหพันธ์แรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย (TAW), สมาพันธ์แรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเลคทรอนิกส์ ยานยนต์ และโลหะแห่งประเทศไทย (TEAM) และสมาพันธ์แรงงานอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (CILT) ตามลำดับ รวมถึงยังเป็นองค์กรสมาชิกของคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) ได้ทำเรื่องร้องเรียนไปยังสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยองให้เข้ามาตรวจสอบในเรื่องดังกล่าว แต่ไม่มีความคืบหน้าใดๆ

  เพียงแค่การ “ล็อคส้วม” ที่หลายคนอาจมองว่าเป็นเพียงเรื่องเล็กๆ ที่ดูราวกับไม่น่าจะมีปัญหาอะไร แต่ในเชิงสุขภาพแล้ว นี้คือความรุนแรงที่กระทำต่อร่างกายและระบบอนามัยเจริญพันธุ์ของผู้หญิงอย่างร้ายกาจ เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อเรือนร่างความเป็นมนุษย์คนหนึ่งๆ

  ท่อปัสสาวะของผู้หญิงนั้นสั้นและอยู่ใกล้ทวารหนัก จึงเป็นแหล่งซ่องสุมของเชื้อโรค ทำให้เชื้อโรคสามารถเข้าทางท่อปัสสาวะของผู้หญิงได้ง่ายกว่าผู้ชาย โดยปกติแล้วร่างกายมนุษย์มีกลไกธรรมชาติที่สำคัญในการที่จะขับเอาเชื้อโรคที่อาจจะหลุดเข้าสู่กระเพาะปัสสาวะออกไป คือ การปัสสาวะอย่างสม่ำเสมอ ทุกๆครั้งที่มีการปัสสาวะก็คือ การล้างเอาเชื้อโรคที่พลัดหลงเข้าสู่กระเพาะปัสสาวะทิ้งสู่ภายนอกนั่นเอง

  ดังนั้นเมื่อมีการ “ล็อคห้องน้ำ” หรือ “ต้องขออนุญาตให้เปิดห้องน้ำให้เข้าใช้” จึงคือ “การกลั้นปัสสาวะหรืออั้นฉี่ไว้นั้นเอง”

  ไม่แตกต่างกับการที่ปล่อยให้เกิดน้ำขังนิ่ง ไม่เกิดการไหลเวียนไว้ในบ่อเป็นเวลานานๆ เชื้อโรคต่างๆก็จะเจริญเติบโต มีการเพิ่มจำนวนมากขึ้นจนน้ำในบ่อเน่าเสีย ดังนั้นเชื้อโรคก็จะวิ่งเข้าเล่นงานอวัยวะที่ใกล้ที่สุด นั่นก็คือ กระเพาะปัสสาวะ จนทำให้เกิดการอักเสบและทำให้เกิดอาการต่างๆตามมา บางคนติดเชื้อแทรกซ้อนกลายเป็นการอักเสบติดเชื้อในกระแสเลือด ส่งผลให้เสียชีวิตได้

  ไม่เพียงในเชิงสุขภาพที่เป็นปัญหา อีกทั้งถ้าพิจารณาในเชิงกฎหมาย ประกาศฉบับนี้ยังเป็นการละเมิดสิทธิความเป็นลูกจ้างที่ได้รับการรับรองและคุ้มครองโดยรัฐธรรมนูญ กฎหมายด้านแรงงานในประเทศไทย และมติคณะรัฐมนตรี ได้แก่

  (1)   ในระเบียบข้อบังคับการทำงานของพนักงานซันโคโกเซ เทคโนโลยี ประเทศไทย จำกัด ไม่มีระเบียบข้อใดหรือในหมวดใดๆเลยที่ได้ระบุเรื่องการที่พนักงานต้องเป็นผู้ทำความสะอาดห้องน้ำจึงจะสามารถใช้ห้องน้ำในโรงงานได้ อีกทั้งเมื่อมาพิจารณาที่กฎหมายด้านแรงงาน รัฐธรรมนูญฉบับต่างๆ และมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่เกี่ยวข้อง ก็ได้ระบุชัดเจนเรื่อง “สวัสดิภาพในการทำงานของลูกจ้างที่จักต้องได้รับความคุ้มครองในระหว่างการจ้างงาน”ดังนี้

  - กฎกระทรวงฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2551) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งออกโดยกระทรวงมหาดไทย , กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และ กฎกระทรวงว่าด้วยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ.2548 ได้มีการกำหนดสวัสดิการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยสำหรับลูกจ้างไว้ว่า “บังคับให้สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป ต้องมีการจัดสวัสดิการประเภทสิ่งจำเป็นพื้นฐานสำหรับลูกจ้าง เรื่องหนึ่งที่สำคัญ คือ ให้นายจ้างจัดให้มีน้ำสะอาดสำหรับดื่ม ห้องน้ำ และห้องส้วมอันถูกต้องตามสุขลักษณะและมีปริมาณเพียงพอแก่ลูกจ้าง”

  - พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ในมาตรา 14/1 ระบุว่า “สัญญาจ้างระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานระเบียบ หรือคำสั่งของนายจ้างที่ทำให้นายจ้างได้เปรียบลูกจ้างเกินสมควร ให้ศาลมีอำนาจสั่งให้สัญญาจ้าง ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระเบียบ หรือคำสั่งนั้นมีผลใช้บังคับเพียงเท่าที่เป็นธรรม”และในหมวด 8 เรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ก็ได้ระบุชัดเจนอีกว่า “นายจ้างต้องดำเนินการด้านการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทำงาน”

  - พ.ร.บ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 มาตรา 4 ระบุว่า “ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หมายความว่า การกระทำหรือสภาพการทำงานซึ่งปลอดจากเหตุ อันจะทำให้เกิดการประสบอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัยอันเนื่องจากการทำงานหรือเกี่ยวกับการทำงาน”  และมาตรา 6 ระบุว่า “ให้นายจ้างมีหน้าที่จัดและดูแลสถานประกอบกิจการและลูกจ้างให้มีสภาพการทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของลูกจ้างมิให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ และสุขภาพอนามัย”

  - รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 ระบุไว้ในมาตรา 86 ว่า “รัฐต้องส่งเสริมให้ประชากรวัยทำงานมีงานทำ คุ้มครองแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานเด็กและแรงงานหญิง จัดระบบแรงงานสัมพันธ์ การประกันสังคม รวมทั้งค่าตอบแทนแรงงานให้เป็นธรรม”

  - รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 ระบุไว้ในมาตรา 44 ว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับหลักประกันความปลอดภัยและสวัสดิภาพในการทำงาน รวมทั้งหลักประกันในการดำรงชีพทั้งในระหว่างการทำงานและเมื่อพ้นภาวะการทำงาน”  และมาตรา 84 วงเล็บ (7) ว่า “รัฐต้องส่งเสริมให้ประชากรวัยทำงานมีงานทำ คุ้มครองแรงงานเด็กและสตรี จัดระบบแรงงานสัมพันธ์และระบบไตรภาคีที่ผู้ทำงานมีสิทธิเลือกผู้แทนของตน จัดระบบประกันสังคม รวมทั้งคุ้มครองให้ผู้ทำงานที่มีคุณค่าอย่างเดียวกันได้รับค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการที่เป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ”

  - รัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 ระบุไว้ในมาตรา 4 ว่า “ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค บรรดาที่ชนชาวไทยเคยได้รับการคุ้มครองตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยมีอยู่แล้ว ย่อมได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญนี้”

  - มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 30 กันยายน 2558 ที่ ครม. เห็นชอบให้ประเทศไทยควรให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 187 ว่าด้วยกรอบเชิงส่งเสริมการดำเนินงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย พ.ศ.2549 โดยอนุสัญญาฉบับนี้ได้ระบุเรื่องหนึ่งที่สำคัญ คือ “รัฐต้องส่งเสริมนายจ้างให้เกิดการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีต่อสุขภาพอนามัยและมีความปลอดภัย ซึ่ง กำหนดให้หลักการแห่งการป้องกันมีลำดับความสำคัญสูงสุดมากกว่าหลักการเยียวยาและแก้ไข”

   (2)      การที่บริษัทฯอ้างว่า “การกำหนดกิจกรรมการทำความสะอาดห้องน้ำเพื่อสุขอนามัยที่ดีของพนักงาน ถือเป็นการปลุกจิตสำนึกในการรักความสะอาดให้กับพนักงาน และเป็นการสร้างวินัยขั้นพื้นฐานให้กับพนักงานอันจะนำไปสู่การพัฒนาด้านอื่นๆต่อไปนั้น สำหรับพนักงานที่ฝ่าฝืน จะลงโทษตามระเบียบข้อบังคับในการทำงานต่อไป”

  ถ้าพิจารณาที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ปพพ.) เรื่องจ้างแรงงาน ในมาตรา 583 ได้ระบุไว้ว่า “ถ้าลูกจ้างจงใจขัดคำสั่งของนายจ้างอันชอบด้วยกฎหมายก็ดี หรือละเลยไม่นำพาต่อคำสั่งเช่นว่านั้นเป็นอาจิณก็ดี ละทิ้งการงานไปเสียก็ดี กระทำความผิดอย่างร้ายแรงก็ดี หรือทำประการอื่นอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริตก็ดี ท่านว่านายจ้างจะไล่ออกโดยมิพักต้องบอกกล่าวล่วงหน้าหรือให้สินไหมทดแทนก็ได้”

  และคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2970/2548 ที่ได้วางแนวปฏิบัติไว้ว่า “ลูกจ้าง คือผู้ซึ่งตกลงทำงานให้แก่นายจ้างเพื่อรับค่าจ้างโดยอยู่ภายใต้อำนาจบังคับบัญชาของนายจ้าง หมายความว่า ลูกจ้างต้องทำงานตามที่นายจ้างสั่งและต้องปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของนายจ้างอันชอบด้วยกฎหมาย หากลูกจ้างฝ่าฝืนนายจ้างสามารถลงโทษได้”

  ดังนั้นเมื่อมาพิจารณาที่ประกาศฉบับนี้ก็เห็นได้ชัดเจนว่ามีความขัดแย้งกับบทบัญญัติในกฎหมายและรัฐธรรมนูญฉบับต่างๆ ตามที่ได้ระบุไว้แล้วในข้อ (1) ถือว่าเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้นบริษัทฯจึงมิสามารถสั่งลงโทษพนักงานในเรื่องดังกล่าวนี้ได้

  อีกทั้งถ้าบริษัทฯจะเปลี่ยนข้อบังคับในการทำงานที่บริษัทฯได้กำหนดขึ้นมาใหม่นี้ แน่นอนนี้ย่อมเป็นสิทธิที่นายจ้างจะกระทำได้ตามหลักการบริหารงานภายในบริษัทฯ อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้ ได้ทำให้ลูกจ้างต้องรับภาระที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างงาน กล่าวได้ว่าจึงเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างไม่เป็นคุณแก่ลูกจ้าง การที่นายจ้างสั่งให้ลูกจ้างล้างห้องน้ำโดยไม่ได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง จึงถือเป็นคำสั่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้มีคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 9017/2550 วางบรรทัดฐานเรื่องนี้ไว้อย่างชัดเจนแล้ว

  (3)       เนื่องจากขณะนี้อยู่ในช่วงระหว่างการพิพาทแรงงานระหว่างบริษัทซันโคโกเซ เทคโนโลยี ประเทศไทย จำกัด กับสหภาพแรงงานซันโคโกเซประเทศไทย ตาม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 มาตรา 121 ได้ระบุไว้ชัดเจนว่า “ห้ามนายจ้างกระทำการใด ๆ อันอาจเป็นผลให้ลูกจ้างไม่สามารถทนทำงานอยู่ต่อไปได้ เพราะเหตุที่ลูกจ้างนั้นเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงาน”ทั้งนี้ที่ผ่านมาบริษัทฯไม่เคยมีประกาศใดๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการใช้ห้องน้ำ

   แต่เมื่อเกิดข้อพิพาทแรงงานระหว่าบริษัทฯกับสหภาพแรงงานมาตั้งแต่เดือนกันยายน 2558 พบว่า บริษัทฯได้มีการกดดันพนักงาน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานในรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการล็อคห้องน้ำเป็นมาตรการหนึ่งที่เกิดขึ้นมาในช่วงนี้

   เช่น บริษัทฯได้ออกหนังสือให้สมาชิกสหภาพแรงงานฯสละสิทธิ์ข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงานฯ ถ้าสมาชิกสหภาพคนใดลงนามแล้วให้มาทำงานและสามารถทำ(OT) ได้ตามปกติ หรือการที่บริษัทฯประกาศเปิดโครงการสมัครใจลาออกโดยอ้างได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ แต่มีการเปิดสมัครพนักงานเหมาค่าแรงและแรงงานข้ามชาติที่เข้าเมืองไม่ถูกกฎหมายเข้ามาทำงานในโรงงาน เพื่อกดค่าแรงให้ต่ำลงและไม่ต้องรับผิดชอบในการจ่ายสวัสดิการ เป็นต้น

  เหล่านี้คือ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดในมุมเล็กๆแห่งหนึ่งในประเทศไทย ประเทศไทยที่นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันได้ประกาศต่อคนทั้งโลกว่า “ไทยเป็น 1 ใน 48 ประเทศแรก ที่ให้การรับรองปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน”แต่เรื่องที่เกิดขึ้นนี้ กระทรวงแรงงานในฐานะองค์กรใต้บังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรีกลับมิสามารถจัดการใดๆได้เลย อีกทั้งยังปล่อยให้ความรุนแรงที่เกิดขึ้นดำเนินมาจนถึง ณ วันนี้ วันที่ “ส้วมยังคงถูกล็อคอยู่” และการ “อั้นฉี่” ก็กลายเป็นเรื่องปกติในโรงงานแห่งนี้ต่อไป

  ติดตามความเคลื่อนไหวของ ประชาไท ทางอีเมล คลิกอ่าน http://goo.gl/8xIcV หรือเฟซบุ๊ค http://fb.me/Prachatai

  สำนักข่าวนอกกระแสคอมมอนดรีมส์รายงานว่าบรรษัทค้าปลีกยักษ์ใหญ่วอลมาร์ททำการลิดรอนสิทธิของแรงงานมาเป็นเวลาหลายปีแล้วด้วยการขอความช่วยเหลือจากเอฟบีไอให้คอยสอดแนมกลุ่มคนงานที่รณรงค์ขึ้นค่าแรงเป็น 15 เหรียญสหรัฐต่อชั่วโมง-กับคนงานที่จัดตั้งการประท้วงแบล็กฟรายเดย์ในปี 2555-2556

  การประท้วงของพนักงานวอลมาร์ท เมื่อเดือนตุลาคมปี 2555 (ที่มาของภาพประกอบ: Matt Hamilton/Flickr.com/CC BY-SA 2.0)

  26 พ.ย. 2558 แมรี แพต ทีฟฟ์ พนักงานวอลมาร์ทอายุ 27 ปีในวิสคอนซิลกล่าวถึงเรื่องนี้ว่าพวกเขาเป็นคนงานที่พยายามต่อสู้เพื่อให้คนงานได้รับค่าจ้างที่เป็นธรรมและมีเวลาว่างสังสรรค์กับครอบครัวแต่วอลมาร์ทกลับมองพวกเขาเป็นภัยและใช้วิธีจ้างบรรษัทด้านกลาโหมและเอฟบีไอมาเพื่อรับมือกับพวกเขาถือเป็นการใช้อำนาจในทางที่ผิดได้ในระดับที่น่าประหลาดใจ

  ข้อมูลเรื่องสอดแนมดังกล่าวมีระบุในเอกสารที่เปิดเผยในวันอังคารที่ผ่านมา โดยในเอกสารระบุถึงคำให้การของบริษัทต่อคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์เมื่อเดือน ม.ค. ปีนี้ว่าทางวอลมาร์ทได้ขอความช่วยเหลือจากผู้ค้าอาวุธอย่างล็อกฮีด มาร์ติน กับหน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจต่อต้านการก่อการร้ายองเอฟบีไอ เพื่อให้คอยสอดแนมคนงานที่เป็นผู้นำการเรียกร้องค่าแรงและสิทธิในการตั้งสหภาพ ซึ่งองค์กรแรงงานของพนักงานวอลมาร์ทที่ชื่อ OUR Walmart เปิดเผยว่าพวกเขาโดนสั่งเลิกจ่างอย่างผิดกฎหมายและถูกลงโทษทางวินัยจากการที่พวกเขาเคยนัดหยุดงานประท้วงในช่วงที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2556

  อย่างไรก็ตามวอลมาร์ทมีการสอดแนมพนักงานของตนเองมาเป็นเวลานานแล้วตั้งแต่ปี 2555 โดยผู้บริหารของวอลมาร์ททำการตอบโต้แผนการประท้วงของคนงานทั่วประเทศสหรัฐฯ ในช่วงแบล็กฟรายเดยปี 2555 ผู้สื่อข่าวของสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนในประเด็นนี้ว่าทางวอลมาร์ทมีการระบุถึงกรณีรับมือกับการประท้วงโดยมีรายละเอียดยาวกว่า 1,000 หน้าเนื่องจากพวกเขามองว่าการพยายามจัดตั้งคนงาน 1 ล้านคนจากร้านค้า 4,000 สาขาทั่วสหรัฐฯ ถือเป็นสิ่งที่ "เป็นภัยสำหรับพวกเขา"

  รายงานของนักข่าวบลูมเบิร์กระบุต่อไปว่าทางวอลมาร์ทไม่เพียงแค่จัดตามองกลุ่มผู้นำแรงงาน OUR Walmart ที่มีอยู่ราว 100 คนเท่านั้น พวกเขายังพยายามจับตามองคนงานที่มีท่าทีสนับสนุน OUR Walmart เพื่อหวังจะข่มขู่คุกคามพวกเขาด้วย

  วอลมาร์ทได้จัดตังทีมโต้ตอบฉุกเฉินของตัวเองขึ้นในชื่อทีม "เดลตา" ซึ่งต่อมาทีมนี้ได้ขอให้หน่วยงานของเอฟบีไอเข้าร่วมจับตามองการประท้วงในช่วงที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2556 เนื่องจากทีมเดลตาเล็งเห็นว่ากลุ่มขบวนการอ็อคคิวพาย (Occupy movement) ซึ่งเป็นกลุ่มต่อต้านทุนนิยมบรรษัทจะเข้าร่วมด้วย นอกจากนี้ยังมีการติดต่อกับบรรษัทล็อกฮีต มาร์ติน เพื่อสร้างแผนที่ติดตามการเดินขบวนของกลุ่มแรงงานรวมถึงประเมินจำนวนผู้ร่วมชุมนุม

  ทิฟฟ์กล่าวว่าเจ้าหน้าที่ควรหันมาสืบสวนกรณีที่วอลมาร์ทเลิกจ้างคนงานเกือบ 20 คน และลงโทษทางวินัยคนงาน 70 คนเพียงเพราะพวกเขาเข้าร่วมเดินขบวน แทนที่จะสูญเงินอย่างเปล่าประโยชน์ไปกับความพยายามใช้ยุทธศาสตร์แบบปลอมๆ เพื่อติดตามกลุ่มคนงานแรงงานขั้นต่ำผู้หิวโหยซึ่งสมควรได้รับค่าจ้างมากขึ้นละได้รับความเคารพในฐานะมนุษย์

  อย่างไรก็ตามคอมมอนดรีมส์รายงานว่าขบวนการเคลื่อนไหวทั่วสหรัฐฯ เพื่อขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเริ่มได้รับชัยชนะมากขึ้นเรื่อยๆ และคนงานก็จะไม่ยอมเลิกล้มความตั้งใจในการประท้วงเรียกร้องสิทธิของตนเองไปง่ายๆ

  เรียบเรียงจาก

  'Mind-Blowing Abuse of Power': Walmart Spied on Workers With FBI, Lockheed Martin's Help, Common Dreams, 25-11-2015 http://www.commondreams.org/news/2015/11/25/mind-blowing-abuse-power-walmart-spied-workers-fbi-lockheed-martins-help

  ติดตามความเคลื่อนไหวของ ประชาไท ทางอีเมล คลิกอ่าน http://goo.gl/8xIcV หรือเฟซบุ๊ค http://fb.me/Prachatai

  27 พ.ย. 2558 มติชนออนไลน์รายงานว่า พระพุทธะอิสระ เจ้าอาวาสวัดอ้อน้อย จ.นครปฐม และพล.ต.อ.วสิษฐ เดชกุญชร นำประชาชน มาแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ที่หน้า สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เนื่องจากไม่เห็นด้วยกับท่าทีของนายกลิน ที. เดวีส์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ที่ออกมาแสดงความคิดเห็นในลักษณะก้าวก่ายกิจการภายในของประเทศไทย

  โดย พระพุทธะอิสระ ได้เผยแพร่จดหมายจากใจประชาชนคนไทย ถึงเอกอัครราชทูตอเมริกา ประจำประเทศไทย ผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ ‘หลวงปู่พุทธะอิสระ (Buddha Isara)’ โดยระบุว่า จากพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่สถานทูต ตลอดจนเอกอัครราชทูตแต่ละคนที่เข้ามาทำหน้าที่ในแผ่นดินไทย พยายามเข้ามามีบทบาท แทรกแซง ชี้นำ วิพากษ์วิจารณ์ ต่อกิจการภายในของประเทศไทยในทุกเรื่อง ไม่เว้นแม้แต่เรื่องการออกกฎหมายที่ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

  “หนำซ้ำยังออกมาวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรง ไร้มารยาท ผิดปกติวิสัยมิตรที่ดีจะพึงมีต่อกัน ขาดการให้เกียรติ ไม่ยอมรับในความต่าง ดูถูกศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์และเหยียบย่ำอารยะธรรมของบรรพบุรุษไทย” พระพุทธะอิสระ  ระบุในจดหมาย

  นอกจากนี้จดหมายยังระบุด้วยว่า พวกตนคนไทยมีความรู้สึกว่านี่ไม่ใช่พฤติกรรมของมหามิตรที่ดีที่กระทำต่อกัน แต่กลับทำประหนึ่งว่าประเทศไทยเป็นทาส เป็นเมืองขึ้นของสหรัฐ จะจิกหัวตำหนิติด่าตามความพอใจ โดยไม่เกรงใจ ไม่ให้เกียรติ ไม่ยอมรับในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่มีของชนชาติไทย

  ประเทศสหรัฐโดยเอกอัครราชทูตและเจ้าหน้าที่ทูตประจำประเทศไทยพยายามจะใช้มาตรฐานของตนเองมาเปรียบเทียบกับประเทศไทย และมีเจตนาที่จะกดดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามที่สหรัฐมุ่งหวัง ทั้งที่ไม่มีสิทธิ ไม่มีอำนาจ ไม่สมควร

  “ท่านทูตสหรัฐต้องไม่ลืมว่าแผ่นดินไทย คนไทย มิได้เป็นทาสหรือเมืองขึ้นของสหรัฐ ประเทศสหรัฐไม่มีอำนาจมาบงการ แทรกแซง ชี้นำ หรือล้มล้างกฎหมายของแผ่นดินไทย โดยเฉพาะกฎหมายที่ว่าด้วยการคุ้มครองสถาบันหลักของชาติ ซึ่งพวกเราถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของความร่วมแรงรวมใจและความมั่นคงของชาติ” พระพุทธะอิสระ  ระบุในจดหมาย

  สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสัญลักษณ์ของความศักดิ์สิทธิ์ ที่คนไทยทุกคนพร้อมที่จะอุทิศชีวิตเพื่อปกป้อง หากประเทศสหรัฐโดยสถานทูตมีความจริงใจที่จะดำรงรักษาเอาไว้ซึ่งความสงบสุขของชาติไทยและรักษาบรรยากาศของมิตรประเทศที่ดี ก็ควรจะเรียนรู้แล้วทำความเข้าใจว่า ชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์คือจิตวิญญาณของคนไทย จะขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้

  การที่นายกลิน ที. เดวีส์ เอกอัครราชทูตสหรัฐออกมาวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลไทยอย่างรุนแรงทั้งที่เหยียบยืนอยู่ในแผ่นดินไทย ถือว่าเป็นการไม่ให้เกียรติมิตรประเทศ ผิดมารยาทของทูตที่ดีอันควรกระทำ อีกทั้งยังมาวิพากษ์วิจารณ์กฎหมายที่ปกป้องพระมหากษัตริย์ ผู้ซึ่งทรงเป็นประมุขของประเทศ ยิ่งเป็นการมิบังควร เป็นการเหยียดหยามทำลายจิตใจและศักดิ์ศรีของประเทศไทย

  พระพุทธะอิสระ  ระบุในจดหมายอีกว่า พวกตนจึงต้องพากันมาร้องตะโกนบอกกับท่านทูตว่า อย่าเสียมารยาท ประเทศไทยมิใช่ทาสหรือเป็นเมืองขึ้นของสหรัฐที่คิดจะทำอะไรก็ได้ อย่ามาทำลายความเป็นมิตรประเทศด้วยการเข้าจุ้นจ้านแทรกแซงกิจการภายในของประเทศไทยอีกเลย อย่าพยายามใช้มาตรฐานของตนมาครอบงำข่มขู่บังคับให้ประเทศไทย คนไทย ต้องเปลี่ยนไปตามประเทศสหรัฐ ถ้าคุณทำก็เท่ากับคุณกำลังทำลายจิตวิญญาณของคนไทย พวกตนไม่ยินยอมแน่นอน

  “หากคิดจะเป็นมิตรประเทศที่ดีต่อกันก็ควรจะยอมรับความต่างและให้เกียรติซึ่งกันและกัน และช่วยกันสร้างบรรยากาศของความร่วมมือ เพื่อให้มิตรประเทศอยู่ร่วมกันได้อย่างจริงใจ สันติ เจริญรุ่งเรือง” พระพุทธะอิสระ  ระบุตอนท้ายของจดหมาย

  ทูตสหรัฐฯ กังวลกฎหมายหมิ่นเบื้องสูงไทย ชี้ไม่ควรถูกจำคุกฐานแสดงความเห็นอย่างสันติ

  โดยเมื่อวันที่ 26 พ.ย. ที่ผ่านมา นายกลิน ที. เดวีส์  ได้แสดงความคิดเห็นต่อเรื่องนี้ ณ เวทีเสวนาที่สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศในกรุงเทพฯ ขณะที่การดำเนินคดีในข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพพุ่งสูงขึ้น ภายใต้ปกครองของคณะรัฐประหาร โดยนายกลิน ที. เดวีส์  เพิ่งเข้ามารับตำแหน่งได้ราวๆ 9 สัปดาห์ ย้ำว่ารัฐบาลสหรัฐฯ มีความเคารพอย่างยิ่งและรู้สึกชื่นชมพระมหากษัตริย์ไทย แต่ก็อ้างถึงสิทธิการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสรเสรี “เราเชื่อว่าไม่ควรมีใครควรถูกจำคุกต่อการแสดงมุมมองอย่างสันติ และเราสนับสนุนอย่างหนักแน่นต่อความสามารถของบุคคลหรือองค์กรอิสระใดๆ ในการค้นคว้าวิจัยและรายงานประเด็นสำคัญๆ โดยปราศจากความกลัวว่าจะถูกแก้แค้น” (อ่านรายละเอียด)

  พัฒนาการการเพิ่มโทษของ ม.112

  ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า การเพิ่มโทษในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 นี้ ถูกแก้ไขหลังเหตุการณ์ล้อมปราบนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในวันที่ 6 ต.ค. 2519 จากนั้นมีการรัฐประหารและต่อมาได้ออกคำสั่งให้แก้ไขประมวลกฎหมายดังกล่าวเป็นเพื่อเพิ่มโทษและมีการกำหนดโทษขั้นต่ำดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ว่า “มาตรา 112 ผู้ใดหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี”

  โดยที่ก่อนหน้านั้นมีโทษที่ต่ำกว่าที่เป็นอยู่ ในสมัยรัชกาลที่ 5 มีพระราชกำหนดลักษณะหมิ่นประมาทด้วยการพูดหรือเขียนถ้อยคำเท็จออกโฆษณาการ รศ. 118 มาตรา 4 ซึ่งระบุโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับเป็นเงินไม่เกิน 1,500 บาท หรือทั้งจำและปรับ ต่อมาได้มีการจัดทำประมวลกฎหมายอาญาขึ้น ชื่อ "กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ.127" มาตรา 98 ระบุโทษไม่เกิน 7 ปี (ไม่มีอัตราโทษขั้นต่ำ) และปรับไม่เกิน 5,000 บาทด้วย หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ในปี 2500 ได้จัดทำประมวลกฎหมายขึ้นใหม่ ชื่อ "ประมวลกฎหมายอาญา" ในมาตรา 112 กำหนดโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี (ไม่มีโทษปรับ) และล่าสุดที่มีการแก้ภายหลังเหตุการณ์ 6 ต.ค. 2519 จนกระทั่งมีการกำหนดโทษขั้นต่ำและเพิ่มโทษดังที่เป็นอยู่

   

  ติดตามความเคลื่อนไหวของ ประชาไท ทางอีเมล คลิกอ่าน http://goo.gl/8xIcV หรือเฟซบุ๊ค http://fb.me/Prachatai

  ผู้ว่า สตง. ยืนยันว่า การจัดสร้างอุทยานราชภักดิ์ มีการใช้งบกลางราว 63 ล้านบาท พร้อมย้ำว่า สตง. มีอำนาจสอบสวน ด้าน 'ประวิตร' ลงนามตั้ง 'พล.อ.ชาญชัย' รองปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นประธานตรวจสอบบุคคลเกี่ยวข้อง ระบุหากผิดจริงส่ง ปปช. 'พรรคเพื่อไทย' ออกแถลงการณ์เรียกร้อง 'อุดมเดช-ประยุทธ์' รับผิดชอบ

   
  27 พ.ย. 2558 Nation TVรายงานว่านายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ยืนยันว่า เงินจัดสร้างอุทยานราชภักดิ์ เป็นการใช้งบกลางของรัฐบาลประจำปีงบประมาณปี 2558 จำนวนราว 63 ล้านบาท และกำลังตรวจสอบว่า การใช้เงินนี้ซ้ำซ้อนกับเงินส่วนอื่นหรือไม่ พร้อมย้ำว่า เงินที่ใช้ในหน่วยงานราชการ หรือทรัพย์สินของส่วนราชการ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินสามารถเข้าตรวจสอบได้ทั้งหมด ไม่ยกเว้นเงินค่าบริจาคก่อนหน้านี้ มีความเห็นมาจากประธานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ คตง. ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม ที่บอกว่า ผู้เกี่ยวข้องกับการสั่งจ่ายงบกลางจำนวนนี้ คือ แผนกสั่งจ่ายงบประมาณ สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก โดยสั่งจ่ายให้กรมยุทธโยธาทหารบก เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง และพบด้วยว่า มีการเบิกจ่ายเงินจากงบกลางไปแล้วกว่า 80% ส่วนที่เหลือเป็นเงินที่รับบริจาคมาจากประชาชนทั่วไปความเห็นจาก หน่วยงานตรวจสอบทั้งสองหน่วยงาน แตกต่างไปจาก คำยืนยันของฝ่ายกองทัพ ที่ย้ำว่า โครงการอุทยานราชภักดิ์ไม่ได้ใช้งบประมาณแผ่นดิน แต่ทั้งหมดมาจากเงินบริจาค จึงไม่จำเป็นต้องให้ ป.ป.ช. หรือ สตง. มาร่วมตรวจสอบ
   
  'ประวิตร' ลงนามตั้ง 'พล.อ.ชาญชัย' รองปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นประธานตรวจสอบ
   
  เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจรายงานว่าพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า ได้ลงนามเซ็นแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบอุทยานราชภักดิ์ ไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้ โดยมอบให้พล.อ.ชาญชัย ช้างมงคล รองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน ซึ่งไม่ได้ตั้งกรอบเวลาในการทำงาน ให้คณะกรรมการดำเนินการไป ตรงไหนเป็นประเด็น ก็ตรวจสอบ ความจริงเรื่องอุทยานราชภักดิ์ มีการตรวจสอบสวนอยู่แล้ว ทั้งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.)คณะกรรมก่รป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช. )ดำเนินการอยู่แล้ว ไม่มีปัญหา
   
  "คณะกรรมการตรวจสอบอุทยานราชภักดิ์ ที่กระทรวงกลาโหมตั้งขึ้นมา เพื่อไปดำเนินการ ดูว่า ตรงไหนมีปัญหาและ สืบหาข้อเท็จจริง และอะไรที่ทางคณะกรรมการตรวจสอบอุทยานราชภักดิ์ ของกองทัพบก ตรวจสอบแล้วมีประเด็น ก็จะดำเนินการสืบต่อ แต่เน้นเป็นบุคคล เพราะโครงการราชภักดิ์เคลียร์แล้ว ไม่มีอะไรแล้ว แต่ ตรงไหนเกี่ยวกับบุคคลจะไปดู"พล.อ.ประวิตร กล่าว 
   
  ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีที่ สตง.ออกมาระบุว่า การจัดสร้างอุทยานราชภักดิ์ มีการใช้งบกลาง 63 ล้านบาท พล.อ.ประวิตร กล่าวว่างบกลางมีไว้สนับสนุนทุกหน่วยงาน ตรงไหนมีปัญหาก็เอางบกลางไปใช้ได้ แต่งบกลางตรงนี้ไม่ได้เข้าอยู่ในโครงการอุทยานราชภักดิ์ หรืออาจเกี่ยวกับพื้นที่ที่จัดสร้างซึ่งเป็นพื้นที่ของกองทัพบก ทางกองทัพบกก็ดำเนินการไป ยืนยันว่าทางรัฐบาลให้งบกลางกับทุกหน่วยงาน ไม่ว่าใครจะขออะไร ไม่ใช่เฉพาะโครงการราชภักดิ์ 
   
  เมื่อถามว่า จะตรวจสอบบุคคลถึงระดับใด พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ตรงไหนที่ปัญหายังไม่รู้ ซึ่งคณะกรรมการที่ตนตั้งขึ้นมา ไม่ได้มาตรวจสอบเพื่อจะลงโทษใคร เพราะมีคณะกรรมการข้างนอกตรวจสอบอยู่แล้ว แต่คณะกรรมการชุดของกระทรวงกลาโหม ตรวจสอบเพื่อหาข้อเท็จจริงในการดำเนินการในโครงการนี้ของแต่ละบุคคล หากพบมีความผิดก็ส่งให้เจ้าหน้าที่ ปปช สตง. ดำเนินการต่อไป ส่วนจะตรวจสอบถึงใครบ้างยังไม่รู้ รอให้คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำงานก่อน ขอให้ใจเย็นๆ ไม่ต้องเร่งรีบ และตนคิดว่าโครงการอุทธยานราชภักดิ์ ควรจะจบได้แล้ว และตนจะตอบวันนี้เป็นวันสุดท้าย ต่อไปจะไม่ตอบแล้ว 
   
  เมื่อถามว่า พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รมช.กลาโหม ต้องมาให้ข้อมูลหรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ไม่ทราบ เดี๋ยวให้เค้าว่าไป ซึ่งยืนยันคณะกรรมการชุดของกระทรวงกลาโหม ไม่เกี่ยวกับชุดที่กองทัพบกตั้งขึ้น เป็นการตรวจสอบคนละเรื่องกัน
   
  'พรรคเพื่อไทย' ออกแถลงการณ์เรียกร้อง 'อุดมเดช-ประยุทธ์' รับผิดชอบ
   
  ด้านพรรคเพื่อไทย ได้ออกแถลงการณ์เรื่อง โครงการอุทยานราชภักดิ์ โดยเรียกร้องให้ พลเอกอุดมเดช สีตบุตร ควรพิจารณาตัวเองด้วยการลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ทั้งนี้เนื่องจากเมื่อพลตรีสุชาติ พรมใหม่ และพันเอกคชาชาติ บุญดี  ถูกกล่าวหาว่ามีความผิดตามมาตรา 112 และ 113 ตลอดจนความผิดทางอาญาอื่นๆ พลเอกอุดมเดช จึงมีความมัวหมองอย่างยิ่งที่อาจจะถูกมองว่าเกี่ยวพันกับเรื่องต่างๆ ที่กำลังถูกกล่าวหาอยู่
   
  พลเอกอุดมเดช ในฐานะที่เคยดำรงตำแหน่ง ผบ.ร.21 และ ผบ.ทบ. และการเป็นราชองครักษ์ จึงย่อมรู้อยู่แก่ใจว่าเพื่อความสง่างาม เพื่อดำรงศักดิ์ศรีของกองทัพบกและเพื่อรักษาไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพ พลเอกอุดมเดช ไม่อาจดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมได้อีกต่อไปแม้แต่น้อย
   
  พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและอดีต ผบ.ทบ., พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่า
   
  การกระทรวงกลาโหม และอดีต ผบ.ทบ.และพลเอกอุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม และอดีต ผบ.ทบ. จะต้องร่วมกันตัดสินใจ เพื่อดำรงไว้ซึ่งความจงรักภักดีของกองทัพบกที่มีต่อสถาบันอย่างหาที่สุดมิได้ให้จนได้
   
  2) เมื่อปรากฏว่ามีการใช้งบกลางของรัฐบาล และรัฐบาลมีมติ ครม.มอบหมายให้กองทัพบกเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ จึงมีความชัดเจนว่าโครงการอุทยานฯ อยู่ในความรับรู้เห็นชอบของนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลมาตั้งแต่ต้น อีกทั้งยังมีข่าวภาพทางสื่อบ่งบอกว่านายกรัฐมนตรีมีความสนิทสนมกับเซียนพระผู้รับจ้าง ถึงขนาดไปแสดงความยินดีเมื่อบุคคลนั้นได้รับเลือกตั้งเป็นนายก อบต.ในขณะที่ตนเองดำรงตำแหน่ง ผบ.ทบ. สิ่งที่นายกรัฐมนตรีแสดงออกมาโดยตลอดเกี่ยวกับโครงการอุทยานราชภักดิ์ จึงสวนทางกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น มีพฤติกรรมปกปิด ปฏิเสธความรับผิดชอบ ในฐานะที่นายกรัฐมนตรีดำรงตำแหน่งประธานกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติของ คสช.เช่นเดียวกับรัฐมนตรีว่าการและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
   
  พรรคเพื่อไทยจึงเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีรับผิดชอบกับกรณีดังกล่าว ในฐานะที่รัฐบาลมีนโยบายสำคัญที่แถลงต่อสาธารณะว่าจะปกป้องสถาบันฯ และจะป้องกันปราบปรามการทุจริต นอกจากนั้น รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งปวง จะต้องมีส่วนรับผิดชอบต่อการกระทำที่เกิดขึ้น
   
  3) เมื่อมีพฤติการณ์ว่ามีการทำผิดกฎหมายเกิดขึ้น มีการแสวงหาประโยชน์จากโครงการ ย่อมเป็นอำนาจหน้าที่ของ ป.ป.ช., ส.ต.ง., ส.ต.ช., กรมสอบสวนคดีพิเศษ, ป.ป.ง.ที่จะต้องเข้ามาตรวจสอบโดยพลัน ทั้งนี้การที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้มีคำสั่งให้ปลัดกระทรวงกลาโหม(พลเอกปรีชา จันทร์โอชา) แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ย่อมมีปัญหาในทางหลักการว่าจะเป็นการสอบสวนด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม ปราศจากการแทรกแซงใดๆ และจะเป็นที่ยอมรับของสังคมหรือไม่ ที่ถูกต้องควรมอบหมายหน่วยงานที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงให้เข้ามาตรวจสอบ จึงจะมีความถูกต้องและเป็นที่ยอมรับได้มากกว่า
   
  นอกจากนี้ ทางพรรคเพื่อไทยจึงเห็นเป็นความจำเป็นที่จะต้องแถลงข้อเท็จจริงต่อสาธารณะ รวมทั้งเสนอข้อเรียกร้องต่อผู้รับผิดชอบดังกล่าว คือ
   
  1. ปรากฏข้อเท็จจริงกรณีนายชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม ประธานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน(คตง.) เปิดเผยว่า เงินที่ใช้ในโครงการก่อสร้างอุทยานราชภักดิ์ มีส่วนหนึ่งมาจากงบกลาง จำนวน 63.57 ล้านบาท โดยผู้ที่รับผิดชอบในการสั่งจ่ายเงินคือ แผนกสั่งจ่ายงบประมาณ สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก จึงเห็นได้ว่าโครงการอุทยานฯ ได้ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน ซึ่งขัดแย้งกับคำชี้แจงของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ว่าโครงการอุทยานฯ ไม่ได้ใช้เงินงบประมาณแผ่นดินแต่อย่างใด
   
  2. ปรากฏข้อเท็จจริงว่า งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและดำเนินการก่อสร้างมีราคาสูงผิดปกติ เช่น งานสร้างป้ายทางเข้า (ป้ายชื่อ) ใช้งบประมาณถึง 5,031,700 บาท งบประมาณสร้างอาคารรักษาความปลอดภัย 2,254,300 บาท งานก่อสร้างรั้วรอบบริเวณภายในอุทยานราชภักดิ์ ใช้งบประมาณถึง 9,343,500 บาท เป็นต้น
   
  3. ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ศาลทหารได้ออกหมายจับที่ 33/2558 และ 35/2558 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 และที่ 47/2558 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ให้จับกุมดำเนินคดีกับพันเอกคชาชาติ บุญดี และพลตรีสุชาติ พรมใหม่ สำหรับพลตรีสุชาตินั้นเป็นกรรมการและเลขานุการมูลนิธิราชภักดิ์ ซึ่งมีพลเอกอุดมเดช สีตบุตร เป็นประธานมูลนิธิฯ อีกทั้งเคยทำหน้าที่นายทหารฝ่ายเสนาธิการของพลเอกอุดมเดช มาตั้งแต่ครั้งเป็นแม่ทัพกองทัพภาคที่ 1 จากนั้นได้รับการแต่งตั้งเป็น ผบ.ร.11 รอ.พล1 ซึ่งเป็นตำแหน่งทางการทหารคุมหน่วยรบที่สำคัญยิ่งของกองทัพบก และครั้นเมื่อพลเอกอุดมเดช กำลังจะเกษียณอายุ ก็ได้เลื่อนตำแหน่งให้กับพันเอกสุชาติ พรมใหม่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ อัตราพลตรี
   
  สำหรับพันเอกคชาชาติ บุญดีนั้น พลเอกอุดมเดชได้แต่งตั้งให้เป็น ผบ.กรมทหารพรานที่ 36 ทภ.3 และจากนั้นได้ย้ายให้มาดำรงตำแหน่ง ผบ.ป.11 รอ.ทภ.1 ซึ่งเป็นตำแหน่งทางการทหารที่มีความสำคัญในกองทัพบกเช่นกัน และสุดท้ายเมื่อพลเอกอุดมเดชใกล้เกษียณอายุ ก็ได้ออกคำสั่งเลื่อนพันเอกคชาชาติ เป็นรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11 แต่เมื่อพลเอกธีรชัย นาควานิช มาดำรงตำแหน่ง ผบ.ทบ.ได้ยกเลิกคำสั่งพร้อมส่งตัวพันเอกคชาชาติ บุญดี กลับกองทัพภาคที่ 3 โดยเหตุนี้ทั้งพลตรีสุชาติ พรมใหม่และพันเอกคชาชาติ บุญดี จึงเป็นนายทหารที่มีความใกล้ชิดกับพลเอกอุดมเดช ทำหน้าที่ประหนึ่งนายทหารคนสนิท และได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่พิเศษต่างๆ มากมาย นอกเหนือจากตำแหน่งทางทหารที่ดำรงตำแหน่งอยู่ เช่น โครงการอุทยานราชภักดิ์ที่พลตรีสุชาติ ถูกแต่งตั้งให้เป็นกรรมการและเลขานุการมูลนิธิราชภักดิ์
   
  "พรรคเพื่อไทยเห็นว่า ข้อเท็จจริงที่ปรากฏต่อสาธารณะเพิ่มเติมดังที่กล่าวมาในข้อ 1 ถึงข้อ 3 ชี้ให้เห็นว่าโครงการอุทยานฯ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของทางราชการ มีการทุจริตเกิดขึ้นอย่างชัดเจน การปฏิเสธความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาในระดับชั้นต่างๆ โดยลำดับมา จึงเป็นความบกพร่องและไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น"
   
  ติดตามความเคลื่อนไหวของ ประชาไท ทางอีเมล คลิกอ่าน http://goo.gl/8xIcV หรือเฟซบุ๊ค http://fb.me/Prachatai

  0 0


   

  อุทัยดิ้นทุรนทุรายก่อนตาย
  เขาตายเพราะเลือดติดเชื้อ
  ถูกตัดสินคดีความอันเหลื่อเชื่อ
  เรื่องที่คุณเบื่อเผาศาลากลาง

  ก่อนหน้านี้วันชัยก็ตาย
  เขาตายช่วงติดคุกยามรุ่งสาง
  เรื่องราวชุลมุนปี 53 ยังไม่จาง
  "เขาถูกจ้างมาชุมนุม" นั่นข้อหา

  ไม่นานนี้ก็มีกลุ่มหมอหยอง
  มีครรลองคล้ายคลึงคล้ายกับว่า
  อ้างเบื้องสูงหาประโยชน์เลือดเข้าตา
  สิ้นใจตายคาคุกที่ถูกขัง

  คนเล็กคนน้อยตายลงทุกวัน
  จบสิ้นพลันกับความจริงที่ถูกฝัง
  คนที่อยู่ก็อยู่ไปในรวงรัง
  ระแวงระวังสังคมไทยอะไรกัน?

   

   

  ติดตามความเคลื่อนไหวของ ประชาไท ทางอีเมล คลิกอ่าน http://goo.gl/8xIcV หรือเฟซบุ๊ค http://fb.me/Prachatai

  คุยกับ ดาว ชุมาพร แต่งเกลี้ยง กลุ่มเคลื่อนไหวประเด็นความหลากหลายทางเพศ ในนามกลุ่มโรงน้ำชา ย้ำสิ่งที่ต้องการคือ การยอมรับคนทุกคนในฐานะ มนุษย์ พร้อมแสดงจุดยืน ความหลายทางเพศไปกันไม่ได้กับระบอบการเมืองที่ไม่เป็นประชาธิปไตย

  ใหม่ใหม่ ใหม่มั้ย ตอนที่สอง ชวนรับฟัง ขบคิด และทบทวน ขบวนการเคลื่อนไหวเรื่องความหลากหลายทางเพศ กับคุณดาว ชุมาพร แต่งเกลี้ยง จากกลุ่มโรงน้ำชา และเป็นหนึ่งในผู้นำเยาวชนไทย ที่เข้าร่วมโครงการผู้นำเยาวชนอาเชียน YSEALI Summit 2015 ที่สำคัญเป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมที่ยกมือถามคำถามต่อ ประธานาธิบดี บารัก โอบามา ถึงประเด็นเรื่องสิทธิ เสรีภาพ ของกลุ่มคนที่มีตัวตนที่แตกต่าง

  สำหรับในรายการ เธออธิบายถึงแนวทางในการเคลื่อนไหวในเรื่องความหลากหลายทางเพศที่ผ่านมาว่า ไม่ได้เป็นการก่อรูปก่อร่างจากฐานล่าง ทว่าเป็นการดำเนินการทางนโยบายกับรัฐโดยตรง ผ่านการเสนอกฎหมาย และการล๊อบบี้ ซึ่งนั้นอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ขบวนการความหลากหลายทางเพศในประเทศไทยยังไม่เข้มแข็งเท่ากับประเทศอื่นๆ  ขณะเดียวกันเธอเห็นว่า การเคลื่อนไหวในเรื่องความหลากหลายทางเพศจะมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน จะต้องยึดที่หลักการประชาธิปไตย กฎหมายที่จะออกมาเพื่อที่จะยอมรับความหลากหลายทางเพศเองก็ควรจะมีกระบวนการที่ประชาชนมีส่วนร่วม ไม่ใช่กระบวนการที่ขาดการมีส่วนร่วม และนั้นเป็นเหตุผลที่ทำให้เธอ ไม่เข้าร่วมกับกระบวนการที่ไม่ถูกต้องตามหลักการประชาธิปไตย แต่ไม่ได้หมายความว่า เลิกคบหาสมาคม หรือเลิกเคลื่อนไหวเชิงประเด็น กับกลุ่มเพื่อนที่เห็นดี เห็นชอบ การกระทำในทางตรงกันข้ามกับความเชื่อของเธอ

  พักกลับมามองที่สังคมไทยในช่วงระยะหลังๆ ที่ผ่านมา เรามองเห็นกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศมีพื้นที่มากเพิ่มขึ้น จนคล้ายกับว่า สังคมไทย ยอมรับการมีอยู่ของกลุ่มความหลากหลายทางเพศ ในฐานะมนุษย์ อย่างสมบูรณ์เต็มที่แล้ว แต่ไม่เลย เธอกลับเห็นว่า แม้สังคมไทยส่วนหนึ่งจะยอมรับ แต่ในแง่ของกฎหมายยังมีหลายเรื่องที่กลุ่มความหลากหลายทางเพศยังเป็นส่วนที่ไม่ถูกนับโดยรัฐ และสังคมอยู่ดี ปัญหาที่เป็นเช่นนี้ เกิดจากอะไร ดาว อาจจะมีคำตอบให้ภายใต้กรอบมุมมองของเธอ จะเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ถูกใจ ไม่ถูกใจ เราเชื่อว่าเธอมีพื้นที่อีกมากให้กับการถกเถียง แลกเปลี่ยน เพราะพื้นที่นั้นเป็นพื้นฐานที่สุดของหลักการประชาธิปไตย

   

   

  ติดตามความเคลื่อนไหวของ ประชาไท ทางอีเมล คลิกอ่าน http://goo.gl/8xIcV หรือเฟซบุ๊ค http://fb.me/Prachatai

   

  ความเป็นมา

  หลังมหันตภัยน้ำท่วมใหญ่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ปี 2554 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้หารือตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2555 เห็นชอบการจัดการสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำลำน้ำสาธารณะ โดยจะมีการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตตลอดแนวคลองความยาวประมาณ 45 กิโลเมตร เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างคล่องตัว และจะต้องมีการรื้อย้ายบ้านเรือนที่สร้างรุกล้ำลงไปในคลอง แต่ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้ามายึดอำนาจเสียก่อน ต่อมาในวันที่ 3 มีนาคม 2558 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จึงมีคำสั่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรับโครงการนี้ไปดำเนินการต่อ

  โครงการดังกล่าวในช่วงแรก (พ.ศ.2558-2560) ประกอบด้วยการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีต ค.ส.ล.และประตูระบายน้ำในคลองลาดพร้าว คลองบางบัว คลองถนน คลองสอง และคลองบางซื่อ จากอุโมงค์เขื่อนยักษ์พระราม 9-รามคำแหงไปยังประตูระบายน้ำคลองสองสายใต้ เขตสายไหม เพื่อระบายน้ำลงทะเลต่อไป โดยจะสร้างเป็นเขื่อนคอนกรีต ค.ส.ล.(สมอยึดด้านหลัง) ความยาว 40,000 เมตร และ 5,300 เมตร รั้วเหล็กกันตกความยาว 43,000 เมตร และประตูระบายน้ำ 1 แห่ง ระยะเวลาก่อสร้าง 1,260 วัน งบประมาณจำนวน 2,426 ล้านบาทเศษ หน่วยงานที่รับผิดชอบการก่อสร้างเขื่อนคือ กองระบบคลอง สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานครทั้งนี้สำนักการระบายน้ำมีเป้าหมายที่จะก่อสร้างเขื่อนให้มีความกว้างของคลองขนาด 38 เมตรตลอดทั้งโครงการ และจะมีการขุดลอกคลองให้ลึกจากเดิมอีก 3 เมตรด้วย

  อย่างไรก็ดี เนื่องจากโครงการนี้มีผลกระทบต่อชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมคลองต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะบุกรุกปลูกบ้านเรือนบนที่ดินของราชพัสดุ (กรมธนารักษ์ดูแล) และสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และบางส่วนปลูกรุกล้ำลงไปในคลองมายาวนานหลายสิบปี แต่รัฐบาลหลายยุคที่ผ่านมา รวมทั้ง กทม. ไม่มีฝ่ายใดกล้าเข้ามาจัดระเบียบชุมชนริมคลองต่างๆ เหล่านี้ เนื่องจากกลัวว่าจะเป็นปัญหาด้านมวลชนหรือกระทบต่อฐานคะแนนเสียงในกรุงเทพฯ แต่เมื่ออยู่ในยุคของ คสช.ที่ไม่ต้องกังวลต่อประเด็นปัญหาเหล่านี้ รัฐบาล คสช.จึงสั่งให้เดินหน้าโครงการนี้เต็มที่

  ล่าสุดเมื่อวันที่ 16 กันยายนที่ผ่านมา พลเอกประยุทธ์ได้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการสิ่งก่อสร้างรุกล้ำลำน้ำสาธารณะขึ้นมา โดยมีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ เป็นประธาน มี รมว.มหาดไทย, รมว.กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ, ผู้ว่าฯ กทม.เป็นรองประธาน ฯลฯ มีผู้บัญชาการทั้ง 4 เหล่าทัพ รวมทั้งปลัดกระทรวงต่างๆ ร่วมเป็นกรรมการ มีอำนาจหน้าที่กำหนดกรอบแนวทาง มาตรการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดและพัฒนาที่อยู่อาศัยริมคลอง เพื่อให้การพัฒนาชุมชนรุกล้ำแนวลำคลองและทางระบายน้ำดำเนินไปอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ

  ขณะที่สำนักการระบายน้ำ กทม.ได้เปิดประมูลงานก่อสร้างเขื่อนในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมา และต่อมาในเดือนตุลาคมจึงได้บริษัทที่รับเหมางานในวงเงินประมาณ 1,600 ล้านบาทเศษ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้ลงนามในสัญญาจ้างกับทาง กทม. เนื่องจากต้องรอให้ทางกระทรวงมหาดไทยอนุมัติวงเงินในการก่อสร้าง รวมทั้งยังต้องรอให้ชาวบ้านที่ปลูกบ้านอยู่ในคลองหรือแนวเขื่อนรื้อย้ายออกมาก่อน เพื่อให้บริษัทรับเหมาเข้าไปก่อสร้างเขื่อนได้ อย่างไรก็ตาม คาดว่าการลงนามในสัญญาจ้างจะเกิดขึ้นภายในเดือนธันวาคมนี้ หลังจากนั้นจึงจะเริ่มงานก่อสร้างได้

  โครงการบ้านมั่นคงกับการสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วม

  ข้อมูลจากสำนักการระบายน้ำ กทม. ระบุว่า ในพื้นที่กรุงเทพฯ มีคูคลองถูกรุกล้ำทั้งหมดจำนวน 1,161 คลอง จำนวนครัวเรือนที่รุกล้ำ23,500 ครัวเรือน ประชากรประมาณ 94,000 คน ซึ่งจำนวนบ้านเรือนที่รุกล้ำลำคลองนี้ สำนักการระบายน้ำระบุว่าทำให้ประสิทธิภาพในการระบายน้ำลดน้อยลง และเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ดังนั้นจึงต้องรื้อย้ายบ้านเรือนที่รุกล้ำลำคลอง

  ขณะที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช.มีประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยทั้งในเมืองและชนบทในรูปแบบ “บ้านมั่นคง” มาตั้งแต่ปี 2546 รวมทั้งได้แก้ไขปัญหาชุมชนริมคลองลาดพร้าว บางบัว ฯลฯ มาก่อนหน้านี้แล้ว จึงได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้จัดทำโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับชาวบ้านที่จะได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างเขื่อนฯ โดยพอช.ได้จัดทำแผน 3 ปี (พ.ศ.2558-2560) มีเป้าหมาย 66 ชุมชนริมคลอง จำนวนบ้าน 11,004 หลังคาเรือน เพื่อรองรับชาวบ้านจำนวน 58,838 คน

  โดยมีรูปแบบการจัดที่อยู่อาศัยคือ 1.กรณีชาวบ้านรื้อย้ายบ้านเรือนออกจากแนวคลองและอาศัยอยู่ในชุมชนเดิมได้ จะต้องมีการจัดผังชุมชนใหม่ เพื่อให้ทุกครัวเรือนสามารถสร้างบ้านใหม่ได้ 2.กรณีที่ดินเดิมไม่พอเพียง อาจจะต้องจัดหาที่ดินใหม่ในรัศมี 5-10 กิโลเมตรจากชุมชนเดิม เพื่อสะดวกต่อการทำงาน สถานศึกษา โดยอาจขอซื้อที่ดินจากบรรษัทบริหารสินทรัพย์ กระทรวงการคลัง และ 3.จัดหาที่อยู่อาศัยของการเคหะ เช่น บ้านเอื้ออาทร ฯลฯ

  สยาม นนท์คำจันทร์ ผู้จัดการสำนักงานกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก พอช. กล่าวว่า สำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองนั้น เพื่อให้ชาวบ้านได้อยู่ในที่ชุมชนเดิม ดังนั้นในกรณีนี้ ชาวบ้านจะต้องแบ่งปันที่ดินกัน คนที่มีบ้านใหญ่หรือมีเนื้อที่มาก จะต้องเสียสละเพื่อให้คนที่ปลูกบ้านอยู่ในคลองได้มีที่อยู่อาศัย ส่วนรูปแบบก็จะต้องมีรื้อบ้านทั้งชุมชนเพื่อจัดทำผังชุมชนใหม่แล้วแบ่งแปลงที่ดินให้เท่าๆ กัน เช่น จัดทำเป็นบ้านแฝด 2 ชั้น สร้างสาธารณูปโภคมารองรับ เช่น มีบ่อบำบัดน้ำเสีย ทางเดินเลียบคลอง มีสวนหย่อม มีศูนย์เด็กเล็ก หรือแล้วแต่ความต้องการของชาวบ้าน ส่วนในกรณีที่ดินเดิมไม่พอก็อาจจะต้องจัดหาที่ดินของรัฐที่ใกล้เคียงชุมชนเดิม หรือจัดหาที่อยู่อาศัยของการเคหะฯ เพื่อรองรับชาวบ้านต่อไป โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนจะสนับสนุนชาวบ้านในเรื่องของสินเชื่อเพื่อก่อสร้างที่อยู่อาศัยใหม่และเงินอุดหนุนเพื่อสร้างสาธารณูปโภค

  “โครงการบ้านมั่นคงจะเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน ให้ชาวบ้านในชุมชนที่เป็นเจ้าของปัญหาเป็นตัวตั้ง และเป็นแกนหลักในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา หน่วยงานภายนอก เช่น พอช.มีบทบาทในการเป็นฝ่ายสนับสนุน รวมทั้งให้สินเชื่อเพื่อสร้างบ้านระยะยาวดอกเบี้ยต่ำ โดยชุมชนจะต้องรวมตัวกันจัดตั้งเป็นสหกรณ์เคหสถานเพื่อมาบริหารงานกันเอง” สยามกล่าวถึงหลักการของบ้านมั่นคง

  ใครคัดค้าน ?

  โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตป้องกันน้ำท่วม ในช่วงแรกซึ่งจะเริ่มดำเนินงานในช่วงต้นปี 2560 ในคลองสายหลักคือ คลองลาดพร้าว เริ่มต้นจากจุดเชื่อมต่อระหว่างคลองแสนแสบ-คลองลาดพร้าว บริเวณย่านถนนพระราม 9 ลอดใต้ทางด่วนเอกมัย-รามอินทรามายังคลองลาดพร้าว-บางซื่อ-วังหิน-บางบัว-คลองถนน-คลองสอง เขตสายไหม ขณะที่เขื่อนอีกแนวหนึ่งจะเชื่อมจากคลองบางซื่อ (เขตห้วยขวาง) มายังคลองลาดพร้าว บริเวณวัดลาดพร้าว และแนวเขื่อนในคลองเปรมประชากร เขตหลักสี่และดอนเมือง ซึ่งแนวเขื่อนเหล่านี้จะมีชุมชนต่างๆ ตั้งอยู่ประมาณ 66 ชุมชนจำนวนบ้าน 11,004 หลังคาเรือน ชาวบ้านจำนวน 58,838 คน

  ปฏิเสธไม่ได้ว่า ชาวบ้านในชุมชนริมคลองส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีรายได้น้อย ปลูกสร้างอยู่อาศัยในที่ดินของกรมธนารักษ์มานาน โดยกรมธนารักษ์ไม่ได้เข้ามาจัดการหรือจัดเก็บค่าเช่าแต่อย่างใด บางครอบครัวอยู่อาศัยมาก่อนปี 2500 ซึ่งเมื่อก่อนน้ำในคลองยังใสสะอาด ชาวบ้านใช้เรือพายไปมา มีเรือค้าขายอยู่ในคลอง ชาวบ้านยังใช้น้ำในคลองอาบหรือซักเสื้อผ้าได้ บ้างก็มีอาชีพในการจับปลาในคลอง อย่างไรก็ดี น้ำในคลองต่างๆ เริ่มเน่าเสียภายหลังปี 2520 หลังจากที่เมืองเจริญขึ้น และระบบท่อน้ำทิ้งของ กทม.ก็ไม่ได้มีการบำบัดก่อนปล่อยลงคลอง

  ขณะเดียวกัน ในชุมชนริมคลองต่างๆ ก็มีผู้ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีกว่า หรืออยู่อาศัยมาก่อน ทำการปลูกสร้างบ้านเช่า ห้องเช่า ให้แก่ผู้ที่มาอยู่ที่หลัง โดยเฉพาะในชุมชนที่อยู่ใกล้กับสถาบันการศึกษา ย่านศูนย์ราชการ และย่านการค้า หรือมีการซื้อขายที่ดินมือเปล่า (ที่ดินกรมธนารักษ์) ให้แก่ผู้ที่ต้องการ เพื่อสร้างร้านอาหาร บ้านเช่า ฯลฯ ซึ่งตามหลักการบ้านมั่นคงนั้น หากมีการรื้อบ้านออกจากคลอง ชาวบ้านที่อยู่บนตลิ่งก็จะต้องแบ่งปันที่อยู่อาศัยให้แก่เพื่อนบ้านรายอื่น โดยการจัดทำผังชุมชนใหม่ แบ่งเนื้อที่ให้เท่าๆ กัน และ 1 ครอบครัวจะมี 1 สิทธิ์ หรือมีบ้าน 1 หลังเท่ากัน ยกเว้นครอบครัวใดมีสมาชิกมากเกินกว่า 8 คน บางชุมชนก็จะอนุญาตให้ครอบครัวลักษณะนี้มีสิทธิ์เพิ่มอีก 1 สิทธิ์

  ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ เจ้าของบ้านเช่า เจ้าของร้านอาหาร หรือเจ้าของบ้านหลังใหญ่ๆ ที่มีพื้นที่มาก จึงไม่อยากจะเข้าร่วมบ้านมั่นคง เนื่องจากจะกระทบต่อการครอบครองบ้านของตน (บนที่ดินกรมธนารักษ์) ขณะที่ชาวบ้านที่มีฐานะยากจนจริงๆ ก็ไม่อยากจะเข้าร่วมโครงการ เพราะกลัวว่าจะเป็นภาระเรื่องการผ่อนส่งบ้าน เนื่องจากกระบวนการสร้างบ้านมั่นคงนั้น รัฐบาลไม่ได้สร้างบ้านให้ฟรีๆ แต่ให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน หรือ พอช.สนับสนุนสินเชื่อในระยะยาว ระยะเวลาผ่อนส่งประมาณ 15 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 บาทต่อปี และ พอช.จะสนับสนุนงบประมาณในการสร้างสาธารณูปโภค เช่น ถนน ทางเดิน ศูนย์พัฒนาเด็ก สวนหย่อม บ่อบำบัดน้ำเสีย ระบบประปา ไฟฟ้า ฯลฯ นอกจากนี้ก็จะสนับสนุนงบช่วยสร้างบ้านจำนวนหนึ่งให้แก่ชาวบ้านด้วย

  ตัวอย่างการสร้างบ้านใหม่นั้น ในชุมชนที่ดำเนินการไปแล้วตั้งแต่ปี 2549 เช่น ชุมชนบางบัว ชาวบ้านจะได้ที่อยู่อาศัยต่อ 1 ครอบครัวประมาณ 4 X8 ตารางเมตร ราคาประมาณไม่เกิน 200,000 บาท และผ่อนชำระเงินกู้ประมาณเดือนละ 1,500-2,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่มีการประเมินความสามารถในการผ่อนชำระของชาวบ้านแล้ว ขณะที่กรมธนารักษ์ก็จะให้ชาวบ้านเช่าที่ดินในราคาถูกไม่เกิน 2 บาทต่อตารางเมตร/เดือน ระยะเวลา 30 ปี หลังจากนั้นจึงทำสัญญาต่อได้อีก

  ดังนั้นกลุ่มบุคคลที่กลัวจะสูญเสียผลประโยชน์จึงรวมกลุ่มกับชาวบ้านที่ไม่อยากจะรื้อย้ายบ้านเรือนไปพบกับนักการเมืองในท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้กว้างขวางในย่านหลักสี่ และร่วมกับนักเคลื่อนไหวทางสังคมหยิบยกประเด็นเรื่องบ้านมั่นคงมาโจมตีสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือ พอช. เพื่อจะเยื้อการรื้อย้ายบ้านเรือนออกไป โดยตั้งเป้าหมายว่า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จะเป็นรัฐบาลได้ไม่เกินปี 2560

  ดังนั้นเมื่อ คสช.หมดอำนาจไปแล้ว โครงการสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมและการรื้อย้ายชาวบ้านก็จะระงับไป เช่น มีการไปยื่นหนังสือต่อ ปปช.เพื่อให้เอาผิดต่อผู้อำนวยการเขตหลักสี่และ ผอ.พอช.ในข้อหาทุจริตต่อหน้าที่ ในกรณีบ้านมั่นคง เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายนที่ผ่านมา รวมทั้งมีแผนที่จะไปยื่นฟ้องต่อศาลปกครองด้วย หากโครงการสร้างเขื่อนจะเริ่มขึ้น โดยก่อนหน้านี้แกนนำกลุ่มคัดค้านก็ได้มีการเคลื่อนไหวในลักษณะนี้มาก่อนแล้ว รวมทั้งการให้ข่าวตามสื่อต่างๆ โจมตีโครงบ้านมั่นคง ทั้งที่โครงการบ้านมั่นคงเป็นเพียงโครงการที่รองรับประชาชนที่ดีรับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนเท่านั้น

  จึงเป็นเรื่องน่าวิเคราะห์ว่า เหตุใดกลุ่มแกนนำเหล่านี้จึงไม่กล้าคัดค้านโครงการสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมโดยตรง หรืออาจเป็นไปได้หรือไม่ว่า หากจะเคลื่อนไหวในลักษณะดังกล่าวก็จะเป็นการเดินหน้าชนกับ คสช.โดยตรง จึงเลือกโจมตีเป้าหมายที่อ่อนแอกว่า นอกจากนี้แกนนำกลุ่มเคลื่อนไหวบางคนที่กล้าหาญขนาดจะยื่นฟ้องผู้นำรัฐบาลไปเมื่อเร็วนี้ๆ และโดน คสช.เชิญไปพูดคุยปรับทัศนะคติมาแล้ว จึงต้องผ่อนท่าทีของตัวเองลง

  ใครสนับสนุน?

  ชาวบ้านในชุมชนริมคลองต่างๆ ทั่วกรุงเทพฯ เริ่มมีการรวมตัวกันตั้งแต่ปี 2543 หลังจากที่ชุมชนป้อมมหากาฬริมคลองโอ่งอ่าง ใกล้สะพานผ่านฟ้าฯ ได้พยายามต่อสู้กับการไล่รื้อของ กทม.เพื่อสร้างเกาะรัตนโกสินทร์ จนเป็นที่มาของ “เครือข่ายพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมคูคลอง” ซึ่งมีสมาชิกในปัจจุบันมากกว่า 40 ชุมชนริมคลองในเขตกรุงเทพฯ ขณะเดียวกันเครือข่ายชาวบ้านกลุ่มนี้ก็ไม่ได้ปฏิเสธการพัฒนาชุมชนและบ้านเรือน หากทางรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมมือกับชาวบ้านในการพัฒนาที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม ไม่ใช่การไล่รื้อเหมือนในอดีตที่ผ่านมา โดยเฉพาะการเข้าร่วมกระบวนการสร้างบ้านมั่นคง จะทำให้ชาวบ้านได้เช่าที่ดินอย่างถูกกฎหมายและมีศักดิ์ศรี ในฐานะของผู้เช่า ไม่ใช่ผู้บุกรุก และพร้อมที่จะพัฒนาชุมชนและดูแลรักษาคลองให้สะอาด

  ดังเช่นโครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตป้องกันน้ำท่วมของ กทม.ที่จะเริ่มดำเนินการนี้ รัฐบาลได้มอบหมายให้สถาบันพัฒนาชุมชนจัดทำแผนงานรองรับหรือแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของชาวบ้านตามที่ได้กล่าวไปแล้ว โดยชาวบ้านมีส่วนร่วม เช่น การสำรวจชุมชน การออกแบบผังชุมชน การออกแบบบ้าน การจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อระดมเงินเป็นทุนในการสร้างบ้าน ฯลฯ มีการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลรับผิดชอบโครงการ

  แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือ หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง เช่น สำนักการระบายน้ำยังไม่สามารถชี้ชัดระบุตรงๆ ได้ว่าแนวเขื่อนที่จะสร้างผ่านในแต่ละชุมชนนั้น มีความกว้างกี่เมตร เนื่องจากแต่เดิมสำนักการระบายน้ำต้องการแนวเขื่อนที่ 38 เมตรตลอดลำคลอง แต่เสียงจากชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่มีใครเห็นด้วย เพราะลำคลองในกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่จะกว้างไม่ถึง 38 เมตร หากจะเอาขนาด 38 เมตร เกือบทุกชุมชนจะต้องโดนกวาดออกไปจากแนวคลองทั้งหมด ขณะที่ทีมงานของพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ที่รับผิดชอบการจัดการสิ่งรุกล้ำลำคลอง และได้ลงมาสำรวจแนวคลองเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ได้มีความเห็นว่า แนวเขื่อนไม่จำเป็นต้องกว้าง 38 เมตร ให้ดูตามสภาพและลักษณะคลองในแต่ละชุมชน “เพื่อให้คนอยู่ได้ เขื่อนสร้างได้”

  ความล่าช้าในการดำเนินงานของสำนักการระบายน้ำทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากบางชุมชนได้รื้อถอนบ้านเรือนพ้นแนวคลองไปแล้วเพื่อเตรียมที่จะก่อสร้างบ้าน เช่น แจ้งวัฒนะ 5 และชุมชนคนรักถิ่น ริมคลองเปรมประชากร เขตหลักสี่ รวมประมาณ 20 หลังได้ตอกเสาเข็มไปแล้ว แต่เมื่อสำนักการระบายน้ำยังไม่ชี้ชัดเรื่องแนวคลองว่าจะกว้างกี่เมตร ชุมชนจะเหลือพื้นที่เพื่อสร้างบ้านกี่เมตร กรมธนารักษ์ในฐานะเจ้าของที่ดินจึงยังไม่ทำเรื่องให้ชาวบ้านเช่าที่ดิน และแม้ชาวบ้านจะไปขออนุญาตจากทางสำนักงานเขตหลักสี่เพื่อสร้างบ้าน แต่กลุ่มคัดค้านก็มาร้องเรียนและกดดันต่อทางสำนักงานเขตฯ ทั้งที่ไม่ใช้เป็นผู้เสียหาย แต่ก็กลัวว่าถ้าชาวบ้านรื้อบ้านออกจากคลองและสร้างบ้านได้ เขื่อนก็จะเริ่มสร้างได้ ชุมชนอื่นๆ รวมทั้งพวกคัดค้านก็จะต้องรื้อย้ายบ้านด้วย

  นี่จึงเป็นสาเหตุหลักที่กลุ่มคัดค้านออกมาโจมตีบ้านมั่นคง และทำให้ชาวบ้านที่เตรียมจะสร้างบ้านต้องถูกคำสั่งจากสำนักเขตหลักสี่ให้ระงับการก่อสร้าง โดยอ้างเหตุผลว่าก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาต จนถึงวันนี้เป็นเวลานานกว่า 4 เดือนแล้วที่ชาวบ้านยังเคว้งคว้าง ไม่มีที่อยู่อาศัย ทั้งๆ ที่พวกเขายอมรื้อบ้านเรือนเพื่อสนองนโยบายการสร้างเขื่อนเพื่อป้องกันน้ำท่วมของรัฐบาลแล้ว

  “เราทำตามนโยบายของทางรัฐบาล เพื่อให้สร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมได้ และชาวบ้านก็ยอมรื้อบ้านออกจากคลองแล้ว ชาวบ้านก็หวังว่าเมื่อรื้อบ้านแล้วจะได้สร้างบ้านใหม่เร็วๆ แต่ตอนนี้ก็ยังสร้างไม่ได้ ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อน เพราะนานกว่า 4 เดือนที่ชาวบ้านต้องไปอาศัยบ้านคนอื่นอยู่ เด็กๆ และคนแก่ก็ลำบาก บางครอบครัวมีคนพิการก็ไม่สะดวกที่จะไปอาศัยคนอื่นอยู่ต้องหาบ้านเช่าทั้งๆ ที่มีรายได้ไม่มากนัก จึงอยากให้รัฐบาลลงมาดูแลมาช่วยเหลือชาวบ้านด้วย” นี่คือเสียงสะท้อนจากคนริมคลอง.

   

   

  ติดตามความเคลื่อนไหวของ ประชาไท ทางอีเมล คลิกอ่าน http://goo.gl/8xIcV หรือเฟซบุ๊ค http://fb.me/Prachatai

  0 0

  ศาลยกฟ้องคดีตำรวจสลายการชุมนุมท่อก๊าซไทย-มาเลเซียโดยมิชอบ ชาวบ้านยืนยันเจ้าหน้าที่กระทำเกินกว่าเหตุ เตรียมดำเนินการยื่นอุทธรณ์

   
  27 พ.ย. 2558 ASTV ผู้จัดการออนไลน์รายงานว่าวันนี้ (27 พ.ย.) ศาลชั้นต้น จ.สงขลาได้อ่านคำพิพากษายกฟ้องกรณีกลุ่มคัดค้านโครงการท่อส่งก๊าซและโรงแยกก๊าซไทย-มาเลเซีย อ.จะนะ จ.สงขลา ยื่นฟ้องเจ้าหน้าที่ตำรวจในข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายและปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อสลายการชุมนุมคัดค้านโครงการฯ เมื่อคืนวันที่ 20 ธันวาคม 2545 ที่บริเวณสะพานจุติอนุสรณ์ ทางเข้าโรงแรมเจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
         
  โดยในคดีนี้ชาวบ้านจำนวน 25 คน ได้ยื่นฟ้องเจ้าหน้าที่ 38 คน โดยศาลชั้นต้น จ.สงขลารับฟ้องเพียง 6 จำเลย รวมทั้งอดีต ผบ.ตร.พล.ต.อ.สันต์ ศรุตานนท์ และ พล.ต.ต.สัณฐาน ชยนนท์
         
  ด้าน นางสาว ส. รัตนมณี พลกล้า ทนายความกล่าวว่า ศาลได้ให้เหตุผลในการยกฟ้องว่าหลักฐานไปไม่ถึงจำเลย ในกรณีของจำเลยที่ 1 หรือ พล.ต.อ.สันต์ ศาลเห็นว่าไม่มีส่วนต้องรับผิดชอบในกรณีนี้ เนื่องจากการกำหนดแผนรักษาความปลอดภัยใยวันเกิดเหตุเป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งได้มอบอำนาจให้จำเลยที่ 3 หรือ พล.ต.ต.สัณฐานในการดูแลกำกับแผน จำเลยที่ 1 จึงไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
         
  ในขณะที่ พล.ต.ต.สัณฐานนั้น ศาลได้ให้น้ำหนักกับหลักฐานฝ่ายจำเลยมากกว่า เนื่องจากมีผู้ชุมนุมมาล้อมที่ประชุมคณะรัฐมนตรี และก่อนหน้านี้เคยมีเหตุการณ์ชุมนุมคล้ายกันเกิดขึ้นมาก่อนถึง 2 ครั้ง ศาลจึงเห็นว่าการสลายการชุมนุมจึงสมควรแก่เหตุ 
   
  ในขณะที่จำเลยที่ 4, 6, 13 และ 14 ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการสลายการชุมนุม ศาลมองว่าเป็นเพียงผู้รับคำสั่งและปฏิบัติตามหน้าที่ตามคำสั่งเท่านั้น
         
  ข้อเท็จจริงที่ศาลชั้นต้นใช้พิจารณาวันนี้ขัดกับข้อเท็จจริงของศาลปกครองสูงสุดและศาลฎีกาที่ตัดสินไปก่อนหน้านี้ ซึ่งต่างให้ความเห็นตรงกันว่า การชุมนุมอย่างสงบ ปราศจากอาวุธ ศาลชั้นต้นไม่อ้างคำพิพากษาของศาลฎีกา ทั้งที่ควรเป็นข้อเท็จจริงถึงที่สุด
         
  นางสาว ส. รัตนมณี กล่าวอีกว่า ศาลฎีกาได้ตัดสินเมื่อวันที่ 21 ต.ค.ที่ผ่านมา ยืนตามศาลชั้นต้นให้ยกฟ้องชาวบ้านทั้ง 32 คน ซึ่งถูกจ้าหน้าที่รัฐฟ้องในข้อหาชุมนุมอย่างไม่สงบและพกพาอาวุธในขณะชุมนุม
         
  ด้าน นางสุไรด๊ะห์ โต๊ะหลี ผู้ชุมนุมและ 1 ในผู้ฟ้อง กล่าวว่า พวกตนจะอุทธรณ์ต่อ เพราะเห็นว่าศาลใช้มาตรฐานไม่เท่าเทียมกัน และยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ใช้กำลังเกินกว่าเหตุ โดยได้เข้ามาสลายการชุมนุม ทั้งๆที่ตัวแทนรัฐบาลขณะนั้นได้เจรจาและมีข้อตกลงให้ชาวบ้านรอเพื่อยื่นหนังสือแล้ว
         
  จากหลักฐานที่ศาลชั้นต้นใช้พิจารณาไม่ตรงกับข้อเท็จจริงในวันเกิดเหตุ ซึ่งศาลฎีกาในคดีที่ชาวบ้านถูกตำรวจฟ้องได้ยืนยันความยุติธรรมให้กับชาวบ้านแล้วว่าการชุมนุมอย่างสงบและเป็นไปตามหลักการใช้สิทธิอย่างสันติ ในขณะที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รุกล้ำเข้ามาสลายการชุมนุมทำร้ายจับกุมผู้ชุมนุม
   
  ติดตามความเคลื่อนไหวของ ประชาไท ทางอีเมล คลิกอ่าน http://goo.gl/8xIcV หรือเฟซบุ๊ค http://fb.me/Prachatai

  0 0

   


  '..คุณเลือกบอกอีกที่ ชี้อีกทาง
  มืดบอดวาง จุดตำแหน่ง ชี้แจงถ้วน
  ลึก คุณแอบซ่อนหวัง ล้มทั้งกระบวน
  มองข้ามควร-ไม่ควร ไม่หวนคิด

  ผิดยังแถ แพ้ยังพาล กระดานนั้น
  หลังที่โจรคว่ำมัน เงียบงันสนิท
  ก่อนเปลวเพลิงเริงรุมสุมทุกทิศ
  คุณสำลักควันพิษ ปิดหูตา

  ถูกแล้ว..ไม่ช้านาน ลามบ้านคุณ
  ค่อยผงฝุ่นคลุ้งเรือน ค่อยเบือนหน้า
  '..เรียกแค่มาดับไฟ..ใครให้มา -
  ปล้นสินทรัพย์นับคณา บ้าจริงเชียว..'

  คุณไม่เลือกดับไฟที่ในอก
  กลับนรกยื่นให้ผู้ไม่เกี่ยว
  คุณเลือกเผาทั้งกระดาน คิดด้านเดียว
  แพ้แล้วเทียวกวักมือ ไขสือทำ

  ไม่มีหรอก มีที่ไหน ?? ไฟข้างนอก
  เห็นแต่ซอก อก-ใจ ฟืนไฟกระหน่ำ
  ร้อน..แท้คมความคิด ประดิษฐ์คำ
  ที่คุณย้ำ ประโยค-วรรค โหมอัคคี ??..' 
   
   

  ๐๐๐๐


  บทกวี ให้มาดับไฟ..ไม่ใช่ให้มาปล้นบ้าน โดย เจริญขวัญ

   
   
   
   
   
   
   
  ติดตามความเคลื่อนไหวของ ประชาไท ทางอีเมล คลิกอ่าน http://goo.gl/8xIcV หรือเฟซบุ๊ค http://fb.me/Prachatai

  กรธ.วางคุณสมบัติผู้รับสมัคร ส.ส. ห้ามติดคุกคดีอาญา-ผิดทุจริต ลงเลือกตั้ง ชี้ไม่เว้นผู้ที่ได้รับการยกโทษตาม พ.ร.บ.ล้างมลทิน เแต่ที่เคยถูกตัดสิทธิ์ 109-111 ลงเลือกตั้งได้ ส่วนผู้ถูกถอดถอนนั้นอยู่ในขั้นพิจารณามติอยู่

   
  27 พ.ย. 2558 เว็บไซต์ไทยรัฐรายงานว่าที่รัฐสภา นายนรชิต สิงหเสนี โฆษกคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กล่าวถึงความคืบหน้าในการประชุม กรธ.ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาหลักการบทบัญญัติรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรัฐสภา ในประเด็นเรื่องหลักการเกี่ยวกับระบบเวลา ในการประกาศผลการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่จะต้องประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ส.ส.ภายใน 30 วัน เพื่อให้สามารถเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ ซึ่งที่ประชุมยังพิจารณาว่าจะต้องได้ ส.ส.เกินร้อยละ 90 หรือร้อยละ 95 ของจำนวน ส.ส.ทั้งหมด 500 คน เพื่อที่จะเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรนัดแรกในการเลือกผู้ดำรงตำแหน่งประธานและรองประธานสภาฯ แต่ถ้ามีเสียง ส.ส.ไม่ถึงเกณฑ์ตามที่กำหนด กกต.จะต้องจัดการเลือกตั้งใหม่และประกาศรับรองผล ส.ส.ให้ได้ภายใน 15 วัน 
   
  โฆษก กรธ.กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ที่ประชุมยังพิจารณาหลักการเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. ซึ่งในเบื้องต้น กรธ.ได้กำหนดข้อห้ามในการลงสมัคร ส.ส. คือ บุคคลที่ถูกพิพากษาให้จำคุกจริงในคดีอาญา ยกเว้นคดีหมิ่นประมาทหรือคดีลหุโทษ สามารถลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ได้ รวมทั้งผู้ที่มีคดีทุจริตซึ่งถูกศาลตัดสินถึงที่สุด และผู้ที่ได้รับโทษดังกล่าว แต่ได้รับยกเว้นโทษตาม พ.ร.บ.ล้างมลทิน ก็ไม่สามารถมาลงสมัคร ส.ส.ได้ 
   
  เมื่อถามว่า กรณีของนักการเมืองบ้านเลขที่ 109 และ 111 ที่ถูกตัดสิทธิทางการเมือง 5 ปี จะลงสมัคร ส.ส.ได้หรือไม่ โฆษก กรธ. กล่าวว่า ถ้าพ้นโทษทางการเมืองมาแล้ว ก็สามารถลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ได้ ในส่วนของผู้ที่ถูกถอดถอนนั้น กรธ.ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา ซึ่งยังไม่ได้ข้อยุติ
  ติดตามความเคลื่อนไหวของ ประชาไท ทางอีเมล คลิกอ่าน http://goo.gl/8xIcV หรือเฟซบุ๊ค http://fb.me/Prachatai

  27 พ.ย.2558 จากกรณีตำรวจนำตัวผู้ต้องหา 2 รายคือ จ.ส.ต.ประธินและนายณัฐพล (สงวนนามสกุล) มาแสดงตัวในงานแถลงข่าวการจับกุมเมื่อวันที่ 26 พ.ย.ที่ผ่านมาพร้อมระบุว่าทั้ง 2 คน รวมทั้งพวกที่ออกหมายจับและติดตามจับกุมตัวอยู่อีก 7 คน เป็นขบวนการที่เตรียมก่อเหตุป่วนงานสำคัญๆ ในกรุงเทพฯ และมีความต้องการจะลอบประทุษร้ายบุคคลสำคัญในรัฐบาล 2 คน จากนั้นนำตัวผู้ต้องหาทั้งสองไปฝากขังที่ศาลทหารและควบคุมตัวที่เรือนจำชั่วคราวใน มทบ.11 ทั้งนี้ก่อนหน้าการแถลงข่าว เจ้าหน้าที่ทหารควบคุมตัวทั้งคู่เพื่อสอบสวนในค่ายทหารแล้วตั้งแต่วันที่ 21 และ 23 พ.ย.ตามลำดับ

  วิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความของผู้ต้องหา 2 รายให้สัมภาษณ์ว่า ผู้ต้องหาถูกกล่าวหาว่าเตรียมการจะก่อเหตุป่วนงาน Bike for Dad และในวันนี้เขาได้เข้าไปสอบถามพูดคุยกับทั้งคู่ภายในเรือนจำ มทบ.11 แล้ว นายประธินยืนยันปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมด พร้อมชี้แจงว่าไม่มีความคิดหมิ่นเบื้องสูงหรือจะไปทำร้ายบุคคลใดๆ หรือคนที่มาร่วมขี่จักรยานตามที่ถูกกล่าวหาแต่อย่างใด รวมทั้งไม่มีศักยภาพด้วยเพราะลำพังแค่การดำรงชีพหลังจากได้รับประกันตัวมาในคดีขอนแก่นโมเดลก็ลำบากอยู่แล้ว แต่เจ้าหน้าที่พยายามบังคับให้รับสารภาพในบางเรื่องที่เกี่ยวพันกับการพยายามลอบทำร้ายบุคคลสำคัญแต่เขายืนกรานปฏิเสธจึงทำให้ท้ายที่สุดถูกแจ้งข้อกล่าวหาตามมาตรา 112

  “เขาถูกจับวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน นำตัวมากรุงเทพฯ ทันที การสอบปากคำมีการปิดตา และบังคับให้รับสารภาพว่ากำลังมีแผนที่จะลอบทำร้ายคนสำคัญในงาน Bike for Dad แต่เขาบอกว่าเขาไม่ได้กระทำจึงยอมรับไม่ได้ เขาแจ้งว่ามีการเตะและตบที่ใบหน้าเพื่อให้รับด้วย” วิญญัติกล่าว

  เขากล่าวอีกว่า ข้อกล่าวหาที่เจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งคือ ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 และ มาตรา 14(1) ของพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นและประชาชน ยังไม่มีข้อหาอื่นใด และพฤติการณ์ที่กล่าวหาในเวลานี้คือ ข้อความ 4 ข้อความที่ได้จากสมุดของประธินซึ่งเจ้าหน้าที่ระบุว่าเป็นข้อความหมิ่นเบื้องสูงที่ ผู้ต้องหาได้มาจากการฟังจากคลิปการเมืองที่จัดทำโดยผู้ที่อยู่ต่างประเทศหลายคน เป็นการจดไว้ส่วนตัวแต่ไม่เคยส่งให้ใคร

  “ข้อกล่าวหาระบุว่า การหมิ่นมาจากเฟซบุ๊ก กูเกิลและยูทูบ โดยกล่าวหาว่าประธินจดข้อความแล้วเอาไปส่งในกลุ่มไลน์ต่อด้วย แต่ประธินบอกว่าเขาดูตามคลิปแล้วจดไว้ แต่ไม่ได้ส่งให้ใคร เหมือนคนอยากรู้อยากเห็น ฟังอะไร ใครพูดอะไรก็จดไว้ จดไว้หลายอย่างทั่วไป เป็นการช่วยจำเพราะอายุมาก แต่ไม่มีการจดเรื่องแผนการเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ถูกกล่าวหาเลย” วิญญัติกล่าวและว่าข้อความที่จดเป็นลักษณะของวิธีคิดของคนอื่น ไม่ใช่ของประธิน

  “สิ่งที่บอกว่าจะไปก่อเหตุ ไปป่วนนั้นไม่มีหลักฐาน แต่มันมีผู้ที่ทำคลิปยูทูบที่อยู่ต่างประเทศพูดเรื่องนี้ และประธินรับชมคลิป ซึ่งโดยปกติในระบบยูทูบ เขาสืบค้นย้อนหลังได้อยู่แล้วว่าใครที่รับชมบ้างโดยดูจากไอพีเอดเดรส มันเป็นการเปิดช่องให้เล่นงานได้ กลายเป็นว่าคนที่โดนเขาไม่ได้ทำอะไร แต่คนที่พูดเป็นคนที่อยู่ที่อื่นที่ยังไม่ได้ตัวมา” วิญญัติตั้งข้อสังเกต

  ทนายความกล่าวถึงลักษณะการจับกุมด้วยว่า เจ้าหน้าที่ทหารมาขอตรวจค้นที่บ้านประธิน ยึดโทรศัพท์ไป 1 เครื่อง โน้ตบุ๊ก 2 เครื่องคือของเขาและของลูกชาย ส่วนข่าวว่ามีการยึดอาวุธได้ด้วยนั้นยืนยันว่าไม่มีการยึดอาวุธจากบ้านผู้ต้องหาทั้งสองแต่อย่างใด

  สำหรับผู้ต้องหาอีกคนหนึ่งคือณัฐพล วิญญัติกล่าวว่าเป็นชายหนุ่มอายุ 26 ปี มีลูกอายุ 9 ปี ปัจจุบันช่วยแม่ขายอาหารตามสั่งอยู่ที่จังหวัดขอนแก่น มีประวัติถูกจำคุกมา 1 ปี 10 เดือนเนื่องจากมียาบ้าเพื่อจำหน่าย 2 เม็ด พ้นโทษมาเมื่อประมาณเดือนพ.ค.2558 มาอยู่บ้านไม่กี่เดือนก็โดนคดีนี้ โดยที่ณัฐพลยืนยันว่าไม่รู้เรื่องทั้งยูทูป เฟซบุ๊ก หรือไลน์แต่อย่างใด นอนอยู่บ้านเฉยๆ ทหารก็เข้ามาตรวจค้นและนำตัวไปตั้งแต่วันที่ 23 พ.ย.คุมขังที่ขอนแก่น 2 วันก่อนนำตัวมากรุงเทพฯ

  “ทหารมาสามสี่คันรถใช้เครื่องตรวจโลหะ ตรวจค้นอาวุธสงคราม มีสุนัขสงคราม มาตรวจสองวัน วันแรกไม่พบอะไรแต่เอาตัวไป วันที่สองก็มาอีกครั้ง ไม่พบอะไรอีก และมีการบอกแม่ว่า “ขอยืมลูกชายหน่อยเด้อ เดี๋ยวเอามาคืน” วิญญัติกล่าว

  “ทั้งสองคนตกใจมาก ที่อยู่ๆ ไปคุมตัวมา ปิดตา แล้วก็นำตัวมาแถลงข่าวเรื่องนี้ ภาพออกมาสองคนนี้งงมาก” วิญญัติกล่าว

  เมื่อถามว่าณัฐพลเกี่ยวพันกับผู้ต้องขอนแก่นโมเดลหรือไม่อย่างไร วิญญัติตอบว่า พวกเขารู้จักกันในเรือนจำ ช่วงที่ผู้ต้องหาขอนแก่นโมเดลถูกคุมขังในเรือนจำหลายเดือนและได้รู้จักกับณัฐพลซึ่งถูกขังอยู่ด้วยในคดียาเสพติด เมื่อณัฐพลออกมาก็ติดต่อกันนิดๆ หน่อยๆ ในฐานะที่รู้จักกันและณัฐพลยืนยันว่าเขาไม่เคยคุยกันเรื่องจะไปก่อเหตุแบบนี้แต่อย่างใด เขาไม่ได้สนใจการเมือง ไม่เคยไปร่วมชุมนุม ในช่วงวัยเด็กถึงวัยรุ่นเคยไปเป็นแรงงานกรีดยางในภาคใต้นับสิบปีและเพิ่งย้ายมาอยู่ขอนแก่นไม่กี่ปีก่อนโดนจับคดียาเสพติด

  “ข้อเท็จจริงเรื่องหนึ่งที่มีความพยายามให้เขารับคือเรื่องกระสุนปืน เพราะเคยมีคนถามกับประธิน แต่ทั้งสองไม่เคยมีกระสุนปืน หรืออาวุธใดๆ” ทนายความกล่าว

  วิญญัติกล่าวด้วยว่า ข้อกล่าวนี้เมื่อถูกกล่าวหาเมื่อไรก็จะสูญเสียอิสรภาพทันทีและน่ากังวลใจมากเมื่อถูกควบคุมตัวที่ มทบ.11

  “เรากังวลใจมากเพราะมันอาจมีการสอบสวนเกิดขึ้นอีกตลอดเวลาที่อยู่ที่นั่น ไม่ได้สอบสวนเฉพาะกลางวันเฉพาะพนักงานสอบสวน เราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างสำหรับคนที่ถูกควบคุมตัวในเรือนจำในค่ายทหาร เราไม่รู้ว่าใครจะติดเชื้ออะไร เกิดขึ้น ณ เวลาใด เหตุการณ์ที่เคยเกิดแล้วทำให้เราวิตกกังวลมาก” วิญญัติกล่าว

  “แนวทางที่จะร้องขอศาลทหารให้ย้ายผู้ต้องหามาคุมขังในเรือนจำปกติคงเป็นไปได้ยากมาก ผมแสดงตัวเป็นทนายที่ศาลทหารตอนที่พนักงานสอบสวนนำตัวไปขออำนาจศาลฝากขังก็ยังถูกกีดกัน ได้คุยไม่ถึง 5 นาทีทั้งที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาระบุว่าจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ต้องหาพบทนายแม้ก่อนจะมีการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ” วิญญัติกล่าว

  ด้านศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนแจ้งข่าวผ่านทวิตเตอร์เมื่อช่วงค่ำวันนี้ (27 พ.ย.) ว่า  เบญจรัตน์ มีเทียน ทนายความเปิดเผยว่ามีการควบคุมตัวผู้ต้องหาในคดีนี้เพิ่มเติมตามหมายจับอีก 2 คน โดยควบคุมตัวมาจากจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดหนองคาย เจ้าหน้าที่นำตัวไปขอฝากขังยังศาลทหารแล้วนำไปควบคุมที่เรือนจำชั่วคราว มทบ.11 แล้ว

  ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 25 พ.ย. ไทยรัฐออนไลน์รายงานว่า ทหารคุมตัว อดีต ตชด.1 คน พลเรือน 2 คนโดยหน่วยข่าวกรองได้นำตัวมาซักถามในค่ายทหารแห่งหนึ่งในกทม.และเข้าตรวจค้นห้องพักของ อดีต ตชด.ได้พยานหลักฐานเอกสารเตรียมการสร้างความปั่นป่วนหลายพื้นที่ และพบการสนทนาผ่านไลน์ โดยหนึ่งในแผนมีการเตรียมประทุษร้ายบุคคลสำคัญทางการเมือง 2 คนในรัฐบาลและอดีต ตชด.คนดังกล่าวยอมรับว่ามีการเตรียมการวางแผนสร้างความปั่นป่วนจริง ต่อมาวันที่ 26 พ.ย.โพสต์ทูเดย์รายงานว่า พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร.และ พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล รองผบ.ตร.ด้านความมั่นคง แถลงรายละเอียดว่ามีการออกหมายจับ 9 รายและจับกุมได้ 2 รายคือ ประธิน อดีต ตชด. และนายณัฐพล อายุ 26 ปี ที่เหลือยังหลบหนีอีก 7 ราย โดยประธินเป็นผู้วางแผนก่อเหตุ ณัฐพลเป็นผู้จัดหาอาวุธ

  ขณะที่ผู้จัดการออนไลน์ระบุว่า พล.ต.ต.ชยพล ฉัตรชัยเดช ผู้บังคับการกองแผนงานอาชญากรรม (ผบก.ผอ.) กล่าวว่าตำรวจได้รับการประสานข้อมูล จาก คสช.พบว่า จ.ส.ต. ประธิน ยังคงเคลื่อนไหวในพฤติการณ์เดิมๆ โดยมีผู้สั่งการเชื่อมโยงเครือข่ายในต่างประเทศ ทาง คสช.จึงได้มอบหมายให้ พล.ต.วิจารณ์ จดแตง เข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนที่กองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย พล.ต.อ.จักรทิพย์ จึงมีคำสั่ง ตร.ที่ 682/2558 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน แต่งตั้งคณะพนักงานสืบสวนสอบสวน มี พล.ต.อ.ศรีวราห์ เป็นหัวหน้า พล.ต.ท.ฐิติราช หนองหารพิทักษ์ ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (ผบช.ก.) และ พล.ต.ต.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา รองผู้บัญชาการสำนักงานกฎหมายและคดี (รองผบช.กมค.) เป็นรองหัวหน้า ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของทหาร ทำการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานจนเป็นที่แน่ชัดและเชื่อว่ามีผู้กระทำความผิด 9 คน

  ผู้ต้องหาทั้ง 9 คนได้แก่ 1.จ.ส.ต.ประธิน อายุ 60 ปี 2.นายณัฐพล อายุ 26 ปี 3.นายพิษณุ อายุ 58 ปี 4.นายวัลลภ อายุ 33 ปี 5.นายฉัตรชัย อายุ 24 ปี 6.นายมีชัย อายุ 49 ปี 7.นายธนกฤต อายุ 49 ปี 8.นายวีรชัย อายุ 33 ปี 9.นายพาหิรัณ อายุ 44 ปี โดยศาลทหารได้ออกหมายจับศาลทหารกรุงเทพที่ 51/2558 กล่าวหาว่าร่วมกันก่อเหตุตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายน ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน เหตุเกิดที่บ้านของจ.ส.ต.ประธิน ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าในจำนวนนี้มีอยู่ 4 รายที่เป็นผู้ต้องหาในคดีขอนแก่นโมเดล

         

  ติดตามความเคลื่อนไหวของ ประชาไท ทางอีเมล คลิกอ่าน http://goo.gl/8xIcV หรือเฟซบุ๊ค http://fb.me/Prachatai

  27 พ.ย. 2558 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. กล่าวในรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” ออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย โดยเรียกร้องให้ประชาชนวางแผนเดินทางช่วงซ้อมใหญ่ “BIKE FOR DAD” พร้อมขออภัยในความไม่สะดวก กล่าวถึงความสำคัญคนพิการ ภายใต้หลักการสังคมบูรณาในการเข้าถึงและเป็นการเสริมพลังคนทั้งมวล เล่าถึงการประชุม ASEAN Summit เมื่อสัปดาห์ที่ผ่ามาว่าได้นำเศรษฐกิจพอเพียงไปเสนอ และเตรียมไป กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศสเพื่อร่วมประชุมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

  นอกจากนี้ยังกล่าวถึงแนวนโยบายการบริหารงานว่ามุ่งเน้นให้ข้าราชการทำงานร่วมกับประชาชน เพื่อประชาชนอย่างแท้จริง ใช้นโยบายทั้งรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ โดยเริ่มจากกฎหมายก่อน ผลักดันเขตเศรษฐกิจพิเศษ และคลัสเตอร์ ซูเปอร์คลัสเตอร์ และชี้ให้เห็นว่าต้องวาดอนาคตให้กับคนในชาติ ให้ต่างประเทศวางใจ เชื่อมั่นในการค้าการลงทุน ไม่ใช่ทำแบบปีต่อปี ส่วนภาวะภัยแล้งนั้นมีการอธิบานถึงความจำเป็นของการจัดการโซนนิ่งพื้นที่เกษตรด้วย เป็นต้น

  รายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” ออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย 27 พ.ย. 2558 (ที่มาภาพ : ศูนย์สื่อทำเนียบ)

  โดยมีรายละเดียดดังนี้

  ขอปชช.วางแผนเดินทางช่วงซ้อมใหญ่ “BIKE FOR DAD” และขออภัยในความไม่สะดวก

  สัปดาห์หน้า พวกเราทุกคนก็จะได้มีความสุขกันอีกครั้งหนึ่ง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 5 ธันวาคม เป็นมหามงคลสมัยพิเศษยิ่ง ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 88 พรรษา ก็ขอเชิญทุกคนได้มาร่วมกันถวายพระพร ร่วมกิจกรรม และรับทราบถึงสิ่งที่พระองค์ท่านทรงทำมาเพื่อคนไทยมายาวนาน โดยทรงได้รับรางวัล จากสหประชาชาติ และได้รับการขนานพระนามว่า เป็น “พระมหากษัตริย์นักพัฒนา” ซึ่งมีความสำเร็จสูงสุดทางด้านการพัฒนามนุษย์

  อีกกิจกรรมหนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องการขี่จักรยาน ปั่นเพื่อพ่อ ที่เรียกว่า “BIKE FOR DAD” ก็ขอเป็นการซ้อมใหญ่ ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2558 เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป บนเส้นทางจริง ขอความร่วมมือจากทุกท่าน ช่วยกันวางแผนการเดินทาง การจราจรต่าง ๆ ให้ดีก็ขออภัยในความไม่สะดวกด้วย สำหรับการรับเสื้อพระราชทาน พร้อมเข็มกลัด สายรัดข้อมือ ที่สนามศุภชลาศัย ถ้าเดินทางมารถไฟฟ้าได้ก็ดี ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จะได้มีความสะดวกในการเดินทางรถไม่ติดด้วย ถ้ามีปัญหาอะไรสามารถติดต่อสายด่วน 1122 รถส่วนตัวเราคงไม่อนุญาต เพราะจะทำให้การจราจรติดขัดมาก คนเป็นจำนวนมากที่จะต้องมาในวันเวลานั้นด้วย

  เล็งเห็นความสำคัญคนพิการ ใต้หลักสังคมบูรณาในการเข้าถึงและเป็นการเสริมพลังคนทั้งมวล

  สำหรับพี่น้องคนพิการ เราก็จะใช้คำว่า “เปลี่ยนภาระ” ให้เป็น “พลัง” เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี โดยพร้อมเพรียงกันทั่วโลก ซึ่งเราก็จะจัดคนดูแลในเรื่องการอำนวยความสะดวก การซ่อมรถ ทุกคนจะต้องมาร่วมกันทั้งหมด เรากำลังหางานให้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นวนิพก และคนพิการทั่วไป ที่สามารถจะทำงานที่บ้าน ที่ทำงาน ที่โรงงานอะไรก็ได้ เรามีสัดส่วนให้อยู่แล้ว จะเร่งรัดในเรื่องเหล่านี้ จะได้ตรงกับคำที่ UN (United Nations) ประกาศไว้ ว่าวันที่ 3 ธันวาคม นั้นเป็น “วันคนพิการสากล” ขอให้ช่วยกันรณรงค์ ภายใต้หลักการที่เรียกว่า “สังคมบูรณาในการเข้าถึงและเป็นการเสริมพลังคนทั้งมวล” วัตถุประสงค์คือ (1) ให้ชุมชนเมืองทุกคนได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ (2) เรื่องการปรับปรุงข้อมูลสถิติคนพิการ ให้มีความทันสมัยมากขึ้น (3) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จะจัดงานวันคนพิการในวันที่ 3 ธันวาคม 2558 ที่ห้องรอยัลจูบีลี่ เมืองทองธานี ขอเชิญไปร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน

  กิจกรรมที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง “การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน” ก็จัดบริเวณถนนราชดำเนินนอก หน้ากระทรวงเกษตรฯ ในวันที่ 2 – 6 ธันวาคม และ 11 – 13 ธันวาคม 2558 บริเวณสนามเสือป่า จะจัดในเรื่องของ (1) ความผูกพันธ์ของสถาบันพระมหากษัตริย์กับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่าไม้ ตามแนวพระราชดำริ (2) เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการจัดการอาชีพการเกษตร สหกรณ์ พลังงานทดแทน ตามแนวคิด “เกษตรทฤษฏีใหม่ ในผืนดินพระราชทาน” ขอเชิญชวนพ่อแม่ ครู อาจารย์ สถาบันการศึกษา พาเด็กนักเรียนเยาวชนเข้าร่วมชมและศึกษาหาความรู้จากศาสตร์พระราชาต่าง ๆ

  เผยได้นำเศรษฐกิจพอเพียงไปเสนอประชุม ASEAN Summit

  สำหรับการเดินทางไปต่างประเทศ ในช่วงที่ผ่านมาของผมนั้นก็มีการประชุม APEC และการประชุมอาเซียน (ASEAN Summit) เป็นการประชุมระดับผู้นำประเทศ ประเด็นที่ให้ความสนใจของทั้งโลกในเวลานี้ก็คือ “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ทุกครั้งที่ไปนั้น ผมก็นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อยึดถือเป็นแนวทาง ทั้งในด้านการพัฒนา การเรียนรู้ที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการค้า การลงทุน การเศรษฐกิจอะไรก็แล้วแต่ สำคัญที่สุดคือเรื่อง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ในเรื่องของความมีเหตุมีผล ความพอประมาณ และมีภูมิคุ้มกันที่ดี ภายใต้เงื่อนไขคือความรู้คู่คุณธรรม

  ในการประชุมสหประชาชาติ ที่ต่อท้ายจากการประชุมอาเซียนในเวทีเดียวกัน จะพูดถึงหลักการ 4P คือ P แรกก็คือ People ลดช่องว่าง เท่าเทียมกัน อันที่ 2 คือ Planet รักษ์โลก อันที่ 3 คือ Peace รักษาสันติภาพโลก อันที่ 4 คือ Partnership การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างยั่งยืน เป็นรูปธรรมในทุกมิติ สำหรับผมก็เสนอเพิ่มเติมในเรื่องของ “ประชารัฐ” คือร่วมมือกัน ทุกประเทศมีการบริหารราชการแผ่นดินจากบนลงล่างอยู่แล้ว แต่ประเด็นสำคัญของเราคือ เราจะต้องสร้างความร่วมมือให้ได้ในพื้นที่ ในการบูรณาการ ซึ่งเราเรียกว่า “ประชารัฐ” ในปัจจุบัน

  เตรียมไปปารีสประชุมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

  สัปดาห์หน้าผมต้องไปประชุม COP21 ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ในช่วงวันที่ 30 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2558 ที่จะถึงนี้ เรื่องที่ประชุมว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่ 21 แล้วมีผู้นำกว่า 170 ประเทศ ไปร่วมในการประชุมด้วย สิ่งที่โลกเป็นห่วงปัจจุบันก็คือในเรื่องของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โลกต้องลดให้ได้ในระดับที่ต่ำลง อุณหภูมิโลกต้องลดลงอย่างน้อย 2 องศาเซลเซียสให้ได้ ไม่อย่างนั้นน้ำแข็งก็ละลาย น้ำท่วมโลก อะไรทำนองนี้ ท่านคงทราบอยู่แล้วในเรื่องของการปล่อยก๊าซเรื่อนกระจก ก็ต้องลดให้ได้ 40% ผมก็คงต้องไปพูดว่าการทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจกมีความแตกต่างกันอย่างไร แค่ไหน ปริมาณที่ปล่อยออกไป แต่ละประเทศไม่เท่ากัน ฉะนั้นเราก็ต้องช่วยกันตามสัดส่วนที่เหมาะสม เพราะว่าเรื่องนี้มีผลกระทบหลายอย่างด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพ การเกษตร น้ำท่วม น้ำแล้ง เราเป็นประเทศที่เป็นเกษตรกรรมด้วย เพราะฉะนั้นจะเกิดผลกระทบอย่างมาก ปีนี้เราก็เผชิญแล้ว การขาดแคลนน้ำ ฤดูกาลผิดเพี้ยน ฝนตกน้อยลง ฝนตกใต้เขื่อนมากขึ้น สิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาทั้งสิ้น เราต้องเตรียมการแก้ปัญหา เตรียมตัวเองให้พร้อม ผมอยากใช้คำว่า "ไม่ว่าจะเป็นแผ่นดิน ผืนน้ำ บนอากาศ เป็นของมนุษยชาติ ไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่ง ของประเทศใดประเทศหนึ่ง ทุกคนที่เป็นมนุษย์โลก ต้องร่วมมือกัน"

  มุ่งเน้นให้ข้าราชการทำงานร่วมกับประชาชน เพื่อประชาชนอย่างแท้จริง

  เรื่องการบริหารงานของรัฐบาล ผมอยากจะมุ่งเน้นในเรื่องการทำงานของข้าราชการร่วมกับประชาชน ว่าทำอย่างไรเราจะบูรณาการให้ได้ กลุ่มงานเดียวกัน แต่ทำงานข้ามหลายกระทรวง หลายแท่งงาน หลาย Stakeholder ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพราะฉะนั้นต้องขจัดอุปสรรคให้ได้ ไม่อย่างนั้นจะมีแต่อุปสรรคทั้งสิ้น รัฐบาลตัดสินใจไม่ได้ เพราะว่าแต่ละกระทรวงก็ถือกฎหมายคนละฉบับ วันนี้ก็พยายามแก้ไข ทำให้มีอุปสรรคทั้งการค้าการลงทุนจากต่างประเทศด้วย

  เรื่องของการเชื่อมโยงหน่วยงาน เรื่องนี้ผมอยากให้ความสำคัญ เพราะเป็นสิ่งที่เป็นปัญหามายาวนาน ทำให้แก้ปัญหาไม่ได้ เราต้องยอมรับความจริงว่าที่ผ่านมานั้น หลายเรื่อง ปัญหาของประเทศนั้น ถูกหมักหมมมาเป็นเวลานาน ไม่แก้ไข เพิกเฉย ไม่ตอบสนองผลประโยชน์ของชาติ และประชาชน สนองแต่กลุ่มตนเองและพวกพ้อง ซึ่งอาจจะไม่ใช่นโยบายเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง เรื่องดี ๆ หลายเรื่องก็ไม่ได้รับการดำเนินการสานต่อ สำหรับมาตรการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่ออกมาทั้งหมดนั้นส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของการสร้างคะแนนนิยม หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน เพราะฉะนั้น สิ่งที่จะกลับมาตอบแทนประชาชน สร้างความเข้มแข็งให้ประชาชน ทุกอย่างเกิดขึ้นไม่ได้ วันนี้รัฐบาล และ คสช. กำลังดำเนินการทั้งสิ้น ขอความร่วมมือจากทุกคนด้วย

  ดันเขตเศรษฐกิจพิเศษ และคลัสเตอร์ ซูเปอร์คลัสเตอร์

  สิ่งที่รัฐบาล และ คสช. กำลังจะทำในระยะต่อไปนี้ จริง ๆ แล้วเริ่มมาตั้งแต่ต้นแล้ว ก็พยายามจะทำให้ได้ภายในเดือนกรกฎาคม 2560 ตาม Road Map (1) เรื่องแรกคือเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การศึกษา การสร้างงาน สร้างนวัตกรรม สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพิ่มการวิจัยและพัฒนา อย่างบูรณาการ ตรงความต้องการของประเทศเรื่องสวัสดิการสังคม และการสร้างชุมชนเข้มแข็ง นี่คือเรื่องสำคัญเรื่องแรก เรื่องที่ (2) คือเรื่องเศรษฐกิจ จะต้องมีการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ของประเทศไทยในรอบ 20 ปี ที่ผ่านมา 20 ปีแล้วไม่ได้ปรับเลย วันนี้เราก็เดินหน้าเศรษฐกิจใหม่ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอำนวยความสะดวก เรื่องการค้าการลงทุน ความง่ายในการประกอบการ ธุรกิจ ฯลฯ หลายเรื่องดำเนินการอยู่ จะเน้นในเรื่องของการลงทุน หรือการอุตสาหกรรม ในอุตสาหกรรมเดิมมี 5 ประเภท และเพิ่มอุตสาหกรรมใหม่อีก 5 ประเภท เพื่อจะรองรับการนำไปสู่อนาคต การเป็นศูนย์กลางประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้ได้ ก็จะเน้นในเรื่องของดิจิทัล โครงการเศรษฐกิจใหม่ ที่ว่าทั้งหมดนี้เราจะขับเคลื่อนทั้งในเขตเศรษฐกิจพิเศษ และคลัสเตอร์ ซูเปอร์คลัสเตอร์ ผมพูดหลายครั้งแล้ว วิสาหกิจชุมชน ธุรกิจเพื่อสังคม เพื่อจะทำให้ประชาชนนั้นเข้มแข็ง มีรายได้มากขึ้น เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ต้องมีการปฎิรูประบบสหกรณ์ ปฎิรูปรัฐวิสาหกิจ แล้วก็จัดทำระบบข้อมูลกลาง Data Center ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) กระทรวงดิจิตอลเพื่อสังคมต่อไป เพื่อใช้ประโยชน์ในเรื่องของการพัฒนาประเทศ (3) ในส่วนของกฎหมาย ระบบราชการ และกระบวนการยุติธรรม ก็จะมีการกำหนดมาตรการที่ชัดเจนขึ้น ให้ความเป็นธรรม ดูแลประชาชนผู้มีรายได้น้อย ในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม แล้วก็การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตอย่างยั่งยืน แต่ทุกอย่างถ้าไปแก้ด้วยกฎหมาย ตอนท้ายจะบานปลายทุกที ต้องเริ่มตั้งแต่ต้องไม่ให้เกิด จะเกิดช่องว่างตรงไหน กฎหมายเป็นอย่างไร ช่องโหว่อยู่ตรงไหน เพราะทุกคนก็แสวงหาประโยชน์จากช่องโหว่ของกฎหมายทั้งสิ้น แต่เขียนกฎหมายแรงไปก็ปฏิบัติไม่ได้อีก สำคัญที่สุดคือการปลูกจิตสำนึก สร้างระบบธรรมาภิบาล ทั้งในประชาชน ในสถานประกอบการ และในรัฐบาลต่อไป ปัจจุบันก็พยายามอยู่แล้ว การสร้างคุณธรรม จริยธรรม การให้การบริการภาครัฐ การกระจายอำนาจที่เหมาะสม เพราะเราจะต้องสร้างความสมดุล ในระบบการบริหารราชการแผ่นดิน ของประเทศ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น ให้มีประสิทธิภาพ (4) เรื่องการสาธารณสุข ทำอย่างไรจะลดความเหลื่อมล้ำ การเข้าถึง เพื่อจะแก้ปัญหางบประมาณด้วย ที่เราต้องใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก ก็ทำให้ประสิทธิภาพลดลง เพราะฉะนั้นเราได้เพิ่มไปแล้ว เรื่องระบบประกันสุขภาพ และอยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมมากขึ้น เพื่อจะเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการสาธารณสุขให้ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้มีรายได้น้อย (5) คือความมั่นคง และการลดความเหลื่อมล้ำ ในเรื่องทรัพยากร ธรรมชาติ เราต้องแก้ปัญหาเร่งด่วน โดยขับเคลื่อนการจัดระเบียบสังคม การจัดสรรที่อาศัย ที่ทำกิน มีปัญหามากเพราะมีกฎหมายถืออยู่ทุกหน่วยงาน ก็คือในเรื่องของการบุกรุกทำลายป่า จัดเป็นที่ทำกิน วันนี้ก็ต้องมีการจัดระเบียบ มีการขอคืนพื้นที่ ในเรื่องของการหาที่ทำกินให้

  ใช้นโยบายทั้งรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ โดยเริ่มจากกฎหมายก่อน

  วันนี้ผมขออนุญาตเรียนชี้แจง ผมเห็นปัญหามาก มีหลาย ๆ พื้นที่ หลาย ๆ จังหวัด ประชาชนก็เดือดร้อน ผมสั่งการไปชัดเจน ว่าเราจะใช้นโยบายทั้งรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ เราจะเริ่มจากกฎหมายก่อน กฎหมายว่าอย่างไร ถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้องจะอยู่กันอย่างไร จะต้องขอใช้พื้นที่ไหม ต้องเช่าหรือไม่ ผมไม่อยากจะอพยพย้ายใครทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นบางพื้นที่ที่ยังเป็นป่าก็ต้องเป็นป่า แล้วก็ทำการปลูกป่าเพิ่ม ตรงไหนที่สามารถดำเนินการได้ ผ่านคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ก็ต้องใช้แนวทางที่สั่งการไปแล้ว ไม่อยากให้เจ้าหน้าที่ข้างล่างไปอ้างชื่อผม อ้าง คสช. ว่าได้รับคำสั่งจากผม แล้วก็ไม่ดูแลเขา ผมว่าไม่ได้ ต้องจับเข้าระบบก่อน ในเรื่องของการนำเขาไปทำอะไร อยู่ที่ไหน มีอาชีพอย่างไร อันนี้ต้องขอความกรุณาด้วย เจ้าหน้าที่ทุกคน ไม่อยากให้ใครเดือดร้อน

  การโซนนิ่งพื้นที่เกษตร

  เรื่องของการปรับโครงสร้างการเกษตรก็สำคัญ น้ำก็น้อยลง โลกร้อน ภาวะโลกร้อน อากาศเปลี่ยนแปลง เรื่องการโซนนิ่งพื้นที่ ปรับเปลี่ยนการเพาะปลูก การใช้น้ำให้น้อยลง ใช้พื้นที่ให้น้อยลง แล้วก็มีปริมาณผลิตผลให้มากขึ้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับสั่งมานานแล้ว จะต้องมีการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ที่ผ่านมามันไม่ค่อยเป็นระบบ ก็เลยทำให้ปัญหาทับซ้อน และแก้ไม่ได้ วันนี้พยายามแก้ไขอยู่

  เรื่องการดำเนินการในส่วนของการท่องเที่ยว การกีฬา วัฒนธรรม และการสร้างความเป็นไทย วันนี้เราได้ทำใหม่ทั้งหมด เรื่องความเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเป็น package ร่วมมือกันกับต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน จากนี้จะไปไหน ทั้งทางบก ทางเรือ ทางอากาศโดยเครื่องบิน วันหน้าเราอาจจะขับรถไปเที่ยวถึงประเทศอื่นได้โดยชมธรรมชาติไปด้วย ปีหน้าน่าจะทำเส้นทางไปได้ถึงเวียดนาม

  วาดอนาคตให้กับคนในชาติ ให้ต่างประเทศวางใจ เชื่อมั่นในการค้าการลงทุน

  เรื่องความเชื่อมโยงแม่น้ำ 5 สาย ผมได้มีการพูดคุยกันเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อจะหารือกัน ส่งข้อมูลให้ไปพิจารณาให้ตรงกัน โดยเฉพาะเรื่องการปฏิรูป และให้แนวทางไปว่าเราต้องคำนึงถึงยุทธศาสตร์ 20 ปีด้วย ทุก 5 ปีจะต้องมีการประเมินผล แล้วใช้เป็นเข็มทิศนำทาง จะต้องนำไปใช้ให้สอดคล้องในการจัดทำแผนปฏิรูประยะที่ 1 วันนี้เรากำลังทำถึงเดือนกรกฎาคม 2560 แล้วที่เหลือต่อไปก็ส่งต่อรัฐบาลหน้า หลังจากนั้น แล้วก็ดูว่า 20 ปี จะเกิดอะไรขึ้น เราต้องวาดอนาคตให้กับคนในชาติ ให้ต่างชาติ ต่างประเทศเขาไว้วางใจ เชื่อมั่นในการค้าการลงทุน ไม่ใช่ทำปีต่อปี ไม่ได้แล้ว ก็ขอความร่วมมือภาครัฐ ข้าราชการ ธุรกิจเอกชน ประชาสังคม NGO และภาคประชาชน ต้องคิดถึงองค์รวมในการแก้ปัญหาของพวกเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้มีรายได้น้อยนี่เกี่ยวข้องหลายอย่าง เราต้องให้ความรู้ มีการศึกษา มีอาชีพ มีรายได้ที่เพียงพอ อยู่อย่างเพียงพอให้ได้ก่อน แล้ววันหน้าเราพัฒนาให้สูงขึ้นไปเรื่อย ๆ จะทำให้ประเทศไทยมั่นคง

  เรื่องของทุกกิจกรรม ผมไม่อยากให้สั่งอะไรไปแล้วมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณทั้งหมด จริง ๆ แล้วในงานแต่ละงานสามารถเชื่อมโยงกันได้อยู่แล้ว ข้าราชการ ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น เวลาไปพบปะประชาชนควรจะพูดคุยได้ทุกเรื่อง เพราะผมก็พูดมามากพอสมควร 2 ปีแล้ว เกือบ 2 ปีแล้ว ท่านก็จำคำพูดผมบ้าง ที่ผมพูดไว้ แล้วท่านก็นำไปสู่การปฏิบัติ ท่านก็แก้ปัญหาของท่านให้ได้ ไม่อย่างนั้นท่านก็โยนปัญหากลับมาที่ผมหมด ก็สั่งการลงไป ต้องทำอย่างนี้ อย่างนั้น ประชาชนเดือดร้อนก็กลับมาตำหนิ ติเตียน ผม และ คสช. ทั้ง ๆ ที่เจตนาของผมไม่ได้เป็นอย่างนั้น แต่ต้องการแก้ปัญหา ไม่ใช่สร้างปัญหาใหม่ แต่ต้องเอากฎหมายมาว่าก่อน กฎหมายว่าอย่างไร ให้เป็นไปตามนั้น แล้วไปหาวิธีการว่าทำอย่างไรจะทำให้ประชาชนไม่เดือดร้อน แต่ต้องไม่ฝ่าฝืนกฎหมาย

  งาน OTOP TO AEC

  เรื่องของงาน OTOP TO AEC ที่เราจัดมาช่วงที่ผ่านมาก็ปิดฉากไปแล้ว มีผู้เข้าชมทั้งชาวไทย ชาวต่างประเทศอย่างล้นหลาม มีมูลค่าการซื้อขายกว่า 75 ล้านบาท และมีคนมาเที่ยว กว่า 250,000 คน น่ายินดี พ่อแม่พี่น้องที่มาขายของก็ดีใจ วันนี้ร้านค้าในทำเนียบรัฐบาลก็มีปัญหา บอกว่าขายของไม่ได้ เพราะคนไปทานอาหารข้างนอกหมด ผมก็กำลังจะแก้ไข ไม่รู้จะแก้อย่างไรเหมือนกัน เพราะข้าราชการในทำเนียบรัฐบาลก็อยากจะเปลี่ยนรสชาติบ้าง ก็ไปทานข้างนอก คราวหน้าคงต้องเอาคนข้างนอกมาทานข้างในบ้าง ข้างในไปทานข้างนอก

  ถึงต้องแก้กฎหมายทั้งหมด หาวิธีการบริหารจัดการที่เหมาะสม

  เรื่องปัญหาต่าง ๆ ทั้งหมด ถ้าเราไม่แก้ปัญหาจากต้นตอ ก็แก้ไม่ได้หมด แต่การแก้จากต้นตอต้องลึกซึ้ง คิดองค์รวม ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับทุกหน่วยงาน ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับทุก Stakeholder ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เพราะปัญหาหนึ่งเชื่อมโยงถึงอีกปัญหาหนึ่ง การทำงานก็กฎหมายต่อกฎหมาย เกี่ยวโยงกันทั้งหมด วันนี้เราถึงต้องแก้กฎหมายทั้งหมด แล้วก็หาวิธีการบริหารจัดการที่เหมาะสม How to do อย่างที่ผมว่า ประชาชนต้องร่วมมือกัน เพราะฉะนั้นประชาชนต้องรู้อนาคต เราอย่าให้ใครมากำหนดอนาคตของเรา แต่ต้องร่วมมือในสิ่งที่ควรจะต้องร่วมมือ ตามกฎหมาย ไม่ใช่คัดค้านกันทุกเรื่องไปเลย วันนี้ก็เป็นปัญหาหมด หลายโครงการทำไม่ได้ เพราะติดในเรื่องของกลุ่มสิทธิมนุษยชน NGO ต่าง ๆ ก็คงต้องช่วยกัน ไม่อย่างนั้นคนไทย ผู้มีรายได้น้อยเขาไม่สามารถจะมีรายได้เพิ่มขึ้นได้ ถ้าเราไม่หาอาชีพเสริมให้เขา นอกจากการเกษตรแล้ว วันหน้าถ้าทำไม่ได้ ทำแล้วได้น้อยลง เขาจะเอาอะไรมากิน มาอยู่ ก็ต้องมีอุตสาหกรรมเกิดขึ้นมาบ้าง สร้างงาน ในแต่ละพื้นที่ ในแต่ละภูมิภาคขึ้นมาบ้าง ถ้าค้านทุกอย่าง ก็ไม่เกิดอะไรขึ้น ท่านก็ต้องทำการเกษตรแบบนี้ แล้วก็เป็นหนี้ เป็นสินอยู่เหมือนเดิม ก็ขอความร่วมมือนะครับ

  เรื่องของการจัดระเบียบใหม่ หลายพื้นที่ก็มีความสะอาดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นคลองโอ่งอ่าง เราต้องปรับปรุงตรงอื่นไปด้วย หลาย ๆ ที่ก็เดือดร้อน ผมก็เห็นใจ แต่กฎหมายต้องเป็นกฎหมาย ผมให้กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ไปจัดหาพื้นที่ค้าขาย เท่าที่สำรวจมาไม่ใช่เฉพาะคนในพื้นที่ บางคนมีร้าน มีอะไรต่าง ๆ ของตัวเองอยู่แล้ว แต่ก็อยากจะขายของให้มากขึ้น ก็เอามาค้าขายในพื้นที่ที่ผิดกฎหมายด้วย เพราะฉะนั้นต้องแก้ไข อีกประการหนึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่มาจากต่างจังหวัด และชนบทด้วย คือขายกันทุกที่ไป ก็เห็นใจ แต่จะทำอย่างไรต้องจัดระเบียบให้ได้แล้วกัน

  เรื่องของความมั่นคง วันนี้ทุกคนทราบดีอยู่แล้ว สถานการณ์โลกมีความอ่อนไหวในทุกมิติ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องเตรียมการให้พร้อมคือการเฝ้าระวังจะร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ อย่าตื่นตระหนก เป็นเจ้าภาพที่ดี เป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับการท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง High Season นี้ และกิจการที่สำคัญ ๆ ต่าง ๆ ทำอย่างไรเราจะขจัดคนไม่ดี คนที่มุ่งร้ายต่าง ๆ ที่ยังคงมีอยู่บ้างในปัจจุบัน ให้หมดไปจากประเทศไทยให้ได้โดยเร็ว

  ขอให้ทุกคนมีความสุขในวันเสาร์ - อาทิตย์ ทุกเรื่องรัฐบาล และ คสช. ห่วงใย ไม่อยากให้ใครเดือดร้อน ไม่อยากให้ใครบาดเจ็บสูญเสียทั้งสิ้น ในช่วงที่ผ่านมา สัปดาห์นี้ผมได้มีการพบปะกับภาคเอกชนทั้งไทย และต่างประเทศ 33 ประเทศ กว่า 9 พัน บริษัท ทุกคนมีความสุขที่อยู่ประเทศไทย และทุกคนก็อยากขยายกิจการบ้านเรา แต่ก็ต้องแก้ไขในเรื่องของการอำนวยความสะดวก เรื่องกฎหมาย เรื่องข้อตกลงต่าง ๆ ที่ไม่เป็นสากล ไม่เคยแก้ไขได้ในทุกรัฐบาลที่ผ่านมา ผมจะพยายามแก้ให้ได้มากที่สุด เพื่อผลประโยชน์ชาติ และประชาชน โดยรวมทั้งสิ้นนะครับ 

  ติดตามความเคลื่อนไหวของ ประชาไท ทางอีเมล คลิกอ่าน http://goo.gl/8xIcV หรือเฟซบุ๊ค http://fb.me/Prachatai